Sẽ cơ cấu lại nợ cho hộ dân nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra.

Sẽ cơ cấu lại nợ cho hộ dân nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn

Theo đó, Quyết định này quy định việc xử lý đối với các khoản nợ quá hạn và nợ đã được cơ cấu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng (TCTD) đến ngày 31/12/2013.

Cụ thể, sẽ cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng (bao gồm cả thời gian đã được cơ cấu lại nợ); không thu lãi quá hạn, lãi phạt đối với các khoản nợ được cơ cấu; ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau; trường hợp khách hàng đã trả xong nợ gốc, chưa trả hết nợ lãi thì tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng để có kế hoạch thu dần hàng năm tiếp theo; miễn, giảm lãi vay theo quy định của tổ chức tín dụng.

Về xử lý các khoản nợ quá hạn của khách hàng không có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Quyết định quy định TCTD trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã về việc khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh…) để quyết định khoanh nợ trong thời hạn 3 năm đối với khách hàng. TCTD căn cứ vào tình hình thực tế yêu cầu khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ, hoàn tất các thủ tục khoanh nợ để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trước ngày 31/7/2014.

Trong thời gian khoanh nợ, TCTD tính lãi nhưng không thu của khách hàng; trường hợp sau 3 năm khách hàng trả được đầy đủ gốc thì xóa lãi cho khách hàng; trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc thì TCTD xử lý theo quy định của pháp luật.

Số lãi khách hàng chưa trả được đến thời điểm khoanh nợ, TCTD xem xét thực hiện miễn, giảm lãi theo các quy định hiện hành (không tính lãi quá hạn, lãi phạt). Đồng thời, TCTD tiếp tục thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo nhóm nợ đang áp dụng đối với khoản nợ tại thời điểm khoanh nợ.

NHNN sẽ cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền TCTD thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với thời gian 3 năm. NHNN căn cứ vào danh sách khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ do TCTD báo cáo để thực hiện giải ngân đối với TCTD.

TCTD được tiếp tục xem xét cho khách hàng vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và không phụ thuộc vào các khoản nợ đã được xử lý theo quy định của Quyết định này.

NHNN cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền TCTD thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với thời gian 03 năm. NHNN căn cứ vào danh sách khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ do TCTD báo cáo để thực hiện giải ngân đối với TCTD.

(HTH)