Sẽ sớm có "bức tranh toàn cảnh" về nền tài chính công

Ông Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính cho biết, một điểm mới đáng quan tâm của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán là việc lập Báo cáo tài chính Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại  buổi họp báo chuyên đề để nói rõ hơn về những nội dung cơ bản liên quan đến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán, ông Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, kiểm toán cho biết, tại dự thảo Luật sửa đổi, báo cáo tài chính nhà nước là báo cáo tổng hợp về nguồn vốn và sử dụng vốn của quốc gia (hoặc địa phương), bao gồm các chỉ tiêu như: Thu chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, nợ công, khoản vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, các tài sản công và nguồn vốn, tài sản khác của nhà nước.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy, có nước không lập báo cáo tài chính nhà nước tổng hợp mà thể hiện bằng các báo cáo tài chính riêng biệt, song cũng có nước lập báo cáo tài chính tổng hợp (như: Mỹ, Nam Phi, Canada, Singapore, Hàn Quốc). Về chỉ tiêu báo cáo các nước cũng có sự khác biệt nhất định, tuy nhiên báo cáo tài chính các nước bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước.

Việc lập báo cáo tài chính nhà nước là nội dung mới trong công tác kế toán Việt Nam, mặt khác các chỉ tiêu thống kê, đánh giá tổng hợp chưa thực sự hoàn chỉnh, vì vậy Chính phủ trình Quốc hội đưa một số nội dung mang tính nguyên tắc cơ bản trong dự thảo Luật.

Cụ thể, nội dung của báo cáo tài chính nhà nước, bao gồm: Thu chi ngân sách nhà nước, nợ công, các quỹ tài chính nhà nước, vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, tài sản hình thành từ vốn nhà nước.

Báo cáo tài chính nhà nước bao gồm 4 loại: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước.

Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội; chỉ đạo các cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước lập báo cáo tài chính thuộc phạm vi địa phương, trình Ủy ban nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm lập báo cáo của đơn vị mình và cung cấp thông tin tài chính cần thiết phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

Đối với các quy định như trình tự, thủ tục lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước trình Quốc hội giao cho Chính phủ hướng dẫn.

Nói rõ hơn tại sao không quy định cụ thể hơn nữa về quy trình, thời điểm... của Báo cáo tài chính Nhà nước, ông Hùng nhấn mạnh, nếu đưa một số nội dung cụ thể, không có tính chất ổn định vào Luật thì Luật sẽ dễ bị lạc hậu ngay sau khi ban hành. Do vậy, những quy định nêu trong Luật cũng phải có nguyên tắc nhất định.

"Bên cạnh dự thảo Luật, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thiện Nghị định hướng dẫn các nội dung chi tiết hơn về Báo cáo tài chính Nhà nước kèm theo tài liệu gửi trình Quốc hội. Dưới Nghị định này còn một số văn bản hướng dẫn thi hành cũng đang được soạn thảo để ban hành kịp thời sau khi Luật được Quốc hội thông qua." - ông Hùng cho biết thêm.

Sẽ sớm có "bức tranh toàn cảnh" về nền tài chính công 

Sẽ sớm có

Ông Vũ Đức Chính - Vụ trưởng Vụ Kế toán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cho biết, hiện nay hầu như chỉ lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. Báo cáo này không cho chúng ta thấy tổng thể tình hình tài sản, nguồn vốn và các thông tin khác về tài chính đất nước một cách minh bạch hơn. Từ đó, Việt Nam sẽ sớm có "bức tranh toàn cảnh" về nền tài chính công để qua đó có thông tin đầy đủ hơn làm căn cứ đưa ra những quyết sách phù hợp. Việc này cũng phù hợp với hoạt động cải cách tài chính công, hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

"Tuy nhiên không phải vì chưa có Báo cáo tài chính Nhà nước mà công tác quản lý bị buông lỏng. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị vẫn có những báo cáo tài chính theo những mức độ khác nhau, chỉ chưa có ở phạm vi toàn quốc" - ông Vũ Đức Chính khẳng định.  

(T.H)