Sớm ban hành quy định liên thông giữa cơ quan thuế và tài nguyên môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí tuân thủ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại: Một số thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan, địa phương; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế; còn thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính; một số địa phương chưa quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và triển khai  nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc nếu có; điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về tài nguyên và môi trường; tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.

Đồng thời,  tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp quy định. Thủ tục hành chính ban hành phải bảo đảm thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó chú trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tăng cường phân công, phân cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; hằng năm, tổ chức kiểm tra các địa phương về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường...

Trong tháng 9 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (theo thủ tục, trình tự rút gọn) theo hướng bổ sung các dự án xây dựng công trình điện đấu nối vào lưới điện đến cấp trung áp vào Phụ lục 4 của Nghị định nhằm bãi bỏ yêu cầu xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Xây dựng trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở theo hướng đồng bộ, thống nhất với pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chú trọng lồng ghép và liên thông thủ tục hành chính giữa các lĩnh vực tài nguyên và môi trường với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành quy định liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về thuế trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan. Trong tháng 12/2015, ban hành Thông tư liên tịch về hồ sơ và trình tự thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của Chính phủ.

Rà soát các quy định pháp luật, thủ tục hành chính về phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền ban hành quy định về liên thông thủ tục hành chính về phí, lệ phí trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trước mắt ưu tiên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục triển khai nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế tài chính cho hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; ưu tiên bố trí đủ kinh phí xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Chỉ thị nêu rõ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thúc đẩy quá trình đàm phán, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính và các nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các quốc gia; thực hiện hợp tác công tư (PPP) để thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

(T.Hằng)