Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc năm 2020

Phấn đấu đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2020 trên cơ sở tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để khai thác tiềm năng, lợi thế vùng Tây Bắc.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Đây là một trong những mục tiêu trong Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh Sơn La nhằm thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo lộ trình bước đi phù hợp; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, gắn với từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Đề án, trong giai đoạn 2011 - 2015, Sơn La phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 11,5%/năm trở lên; Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 36% - 37%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24% - 25%, dịch vụ chiếm 38% - 39%; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011 - 2015: 65.000 tỷ đồng, bình quân đạt 13.000 tỷ đồng/năm; Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 2.100 - 2.300 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 1.000 USD/năm.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân là 8,5%/năm trở lên; Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 32,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 28,5%, dịch vụ chiếm 39%; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội là 90.000 tỷ đồng, bình quân đạt 18.000 tỷ đồng/năm; Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 5.000 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 1.800 USD/năm.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, Sơn La đưa ra một số giải pháp. Cụ thể:

Thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch.

Thứ hai, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Thứ ba, kựa chọn các lĩnh vực phát triển để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý và bền vững, tăng nhanh giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực kinh tế, sản phẩm của tỉnh.

Thứ tư, đổi mới thực hiện huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tái cơ cấu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Thứ năm, tái cơ cấu tổ chức tín dụng. Trong đó, ởgiai đoạn 2014 - 2015, tập trung củng cố năng lực tài chính, năng lực hoạt động các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và chi nhánh tổ chức tín dụng; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động; nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng.

Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển các tổ chức tín dụng nhiều thành phần theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả với quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ sáu, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao chất lượng doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, hoàn thành sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong năm 2015; thực hiện thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước giữ cổ phần chi phối; chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.

Tăng cường quản lý đối với phần vốn và tài sản của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước thông qua việc kiểm tra, giám sát và tham gia quyết định chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

Thứ bảy, coi trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Thứ tám, phát triển và tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ. Trong đó, chú trọng xây dựng và ban hành các chương trình, quy định hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La đến năm 2020; triển khai thực hiện quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai: Đề án hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh; chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học của tỉnh; đề án phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh đến năm 2020.

Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố, nông thôn và vùng cao khó khăn...

(T.H)