Sơn La triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Từ ngày 10 - 27/11/2014, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La phối hợp, thống nhất với Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản thuộc Cục Quản lý công sản và Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính thành lập 2 đoàn công tác song song mở các lớp tập huấn về Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, các Ban quản lý dự án, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Theo Kế hoạch số 3218/KH-STC ngày 31/10/2014 của Sở Tài chính, trong tháng 11/2014, tỉnh Sơn La đã thực hiện triển khai Phần mềm quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc triển khai cài đặt Phần mềm quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm thống nhất quản lý dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi toàn tỉnh; nâng cao nhận thức của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng TSNN; đáp ứng kịp thời công tác xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm, thanh lý, nhượng bán, điều chuyển TSNN, công tác báo cáo TSNN theo quy định của pháp luật về TSNN và yêu cầu quản lý.

Tính đến ngày 20/11/2014, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho các cơ quan, đơn vị gồm 3 lớp cấp tỉnh và 7 lớp cấp huyện (thành phố Sơn La, các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Mường La); tiếp theo sẽ là các huyện Sông Mã, Phù Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp.

(T.H)