Sửa Luật để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công

(eFinance Online) - Chiều ngày 26/5, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản chủ trì buổi họp báo. 
Sửa Luật để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, có rất nhiều cách khái niệm và phân loại tài sản công tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu và tiêu chí phân loại. Tại dự thảo lần này, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã thể hiện khái niệm tài sản công theo hướng: xác định đặc trưng cơ bản của tài sản công theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013; đồng thời, để có cơ sở xây dựng chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công, ngoài những đặc trưng cơ bản của tài sản công, trong khái niệm về tài sản công liệt kê theo các nhóm tài sản công. 

Về phân loại tài sản công, mục tiêu của Luật là nhằm xây dựng chế độ quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản; vì vậy, dự thảo luật đã phân loại tài sản công theo các nhóm tài sản có cùng tiêu chí về mục đích sử dụng, đặc tính và yêu cầu quản lý của nhà nước.

Ông Thịnh cho biết, tài sản công là tiền đề vật chất quan trọng của các cơ quan, đơn vị song mục tiêu quản lý có sự khác biệt rất rõ. Nếu như tài sản của các cơ quan nhà nước chủ yếu nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước, bắt buộc phải theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng thì đối với tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập, mục tiêu cao nhất là phải tạo ra nhiều dịch vụ công với chất lượng tốt, chi phí thấp.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành thể hiện sự đổi mới một bước trong chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp và được sử dụng vào mục đích cho thuê, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết; các đơn vị này phải hạch toán đầy đủ chi phí (khấu hao tài sản cố định, chi phí sử dụng đất...).

Để có thể khai thác nguồn lực từ tài sản công đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội, tạo điều kiện cho các đơn vị vươn lên tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển theo định hướng đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công của Đảng và Nhà nước, giảm dần sự bao cấp của Nhà nước, dự thảo Luật tiếp tục cho phép các đơn vị sự nghiệp có khả năng xã hội hóa được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết như Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành nhưng không quy định đơn vị phải làm thủ tục để xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp như hiện nay mà tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập đều có quyền khai thác tài sản công khi đủ các điều kiện theo quy định.

Riêng đối với sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì được quyền tự chủ cao hơn về tài sản so với các đơn vị khác. Đây cũng là tiền đề để các đơn vị sự nghiệp công lập dần tiến tới tự chủ, giảm sự bao cấp của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Để đảm bảo sự kiểm soát của Nhà nước đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết, dự thảo quy định các yêu cầu phải tuân thủ: Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; Không làm mất quyền sở hữu về tài sản của Nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao; Sử dụng tài sản đúng mục đích đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản; Tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc khai thác tài sản phải được lập thành Đề án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc sử dụng tài sản vào các mục đích nêu trên phải tuân thủ theo cơ chế thị trường. Tiền thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được hạch toán riêng theo quy định của pháp luật về kế toán và được quản lý, sử dụng theo cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

(PV)