Tạm ứng vốn NSNN để đầu tư bảo vệ rừng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2014/TT-BTC về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ NSNN thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng vừa được ban hành thay thế cho TT 172/2011/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, tổng mức vốn mà chủ đầu tư được tạm ứng của các hợp đồng (HĐ) trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án.

Trường hợp có đề nghị của chủ đầu tư, nếu xét thỏa điều kiện, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có thể tạm ứng tiếp cho dự án nếu dự án có kế hoạch vốn mà mức vốn tạm ứng không đủ theo HĐ, đã được thanh toán khối hoàn thành và thu hồi toàn bộ hoặc một phần vốn tạm ứng trước đó.

Vốn tạm ứng được thanh toán từng lần bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên khối lượng hoàn thành của HĐ và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị HĐ.

Việc kiểm soát thanh toán của KBNN thực hiện theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng trong HĐ.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ quan liên quan thẩm tra việc phân bổ vốn đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trước khi trình UBND tỉnh, thành phố quyết định giao kế hoạch vốn và tham mưu giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc chỉ đạo, điều hành các chủ đầu tư thực hiện kế hoạch giao.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. 

(T.H)