Tăng chi đào tạo học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 140/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24-7-2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, phần chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh bao gồm: tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân, chi phí đi lại hàng ngày và chi tài liệu phục vụ học tập được cấp hàng tháng, theo các mức sau: Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học: 2.680.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 3.160.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 3.580.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng): 4.190.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Đối với cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung bắt buộc, mức tiền ăn thực hiện theo định mức ăn tập trung của cơ sở đào tạo. Mức tiền tiêu vặt, chi phí đi lại hàng ngày và tài liệu phục vụ học tập được cấp theo các mức như sau: Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học: 1.390.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 1.680.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 2.090.000 đồng/lưu học sinh/tháng. Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng):  2.560.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11 /12 /2014.

(T.H)