Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng TSNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1041/QĐ-BTC về Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị dự toán ngành Tài chính.

Trụ sở Bộ Tài chính - Ảnh: nguồn Internet.Trụ sở Bộ Tài chính - Ảnh: nguồn Internet.

Theo Quyết định, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) được Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện với một số nội dung:

Kiểm soát chặt chẽ mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại

Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có; rà soát, điều chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu; chỉ đầu tư xây dựng, mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Kiên quyết thu hồi, xử lý theo quy định đối với những trường hợp trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Các đơn vị ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và thực hiện công khai minh bạch; quy định cụ thể về định mức tiêu hao xăng dầu, mở sổ theo dõi lịch trình hoạt động của từng xe ô tô, tàu, thuyền và các phương tiện khác; không sử dụng xe công đưa đón cán bộ không có tiêu chuẩn từ nơi ở tới nơi làm việc và ngược lại; không sử dụng xe ô tô công vào việc riêng trái quy định; tăng cường sử dụng xe ô tô chung khi đi công tác nhiều người hoặc sử dụng phương tiện công cộng khi không cần thiết phải đi xe ô tô riêng; tổ chức sử dụng hợp lý, tiết kiệm xe ô tô công trong các chuyến đi công tác cơ sở, phục vụ hội nghị... Định kỳ hàng năm, thực hiện rà soát, hoàn thiện định mức tiêu dùng xăng dầu cho từng đầu xe ô tô đảm bảo tiết kiệm tối đa trên cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Tài chính yêu cầu phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo điều hành của đơn vị, xây dựng và khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung thống nhất trong toàn ngành, khai thác tối đa trang thiết bị công nghệ thông tin sẵn có nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, giảm thiểu tối đa văn bản, giấy tờ hành chính.

Sử dụng đất đai, trụ sở làm việc và nhà công vụ đúng quy định

Các đơn vị rà soát, điều chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu; kiên quyết thu hồi đất đai, trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng; thu hồi nộp ngân sách các khoản thu phát sinh từ sử dụng tài sản không đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc Bộ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ... được giao đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả; trong phạm vi quản lý của mình, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ đang quản lý để bố trí, sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định; không cấp thêm đất, không bố trí xây dựng trụ sở làm việc khi chưa hoàn thành việc sắp xếp, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ đã có.

(T.H)