Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước

Nhằm tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Thủ tướng Chính phủ vừa mới có Quyết định 2174 /QĐ-TTg phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2013 - 2020.

Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước

Theo quan điểm của Chính phủ, đất đai, tài sản nhà nước được xác định là nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội. Việc khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; đảm bảo lợi ích trước mắt cũng như lâu dài; tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước và các đối tượng có liên quan. Chính sách khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch và phát triển bền vững.

Mục tiêu của Đề án là đổi mới, hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai, Nhà nước chủ động điều tiết giá đất trong thị trường bằng quan hệ cung - cầu; bảo đảm xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

Trong giai đoạn từ 2011 - 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước về đất đai dự báo đạt 700.000 tỷ đồng, bình quân thu hàng năm đạt 70.000 tỷ đồng.

Về mục tiêu khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản Nhà nước, Đề án phấn đấu đến năm 2018, hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên phạm vi cả nước (bao gồm cả các tập đoàn, tổng công ty).

Số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất dôi dư theo hình thức đấu giá, xử lý quỹ nhà, đất gắn với tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước dự báo đạt khoảng 100.000 tỳ đồng.

Đề án cũng phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di dời theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Số tiền thu được từ việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bán, chuyển nhượng cơ sở nhà, đất (cũ) dự báo đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

Về khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản kết cấu hạ tầng, mục tiêu hướng tới là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; thu hút khu vực tư nhân đầu tư vốn để xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đó, ngân sách Nhà nước giảm bớt chi do thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng bình quân khoảng 42.000 tỷ/năm.

Cùng với đó, việc điều tiết giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư của người sử dụng đất đem lại cũng sẽ được điều tiết một cách hợp lý.

Trước mắt, cơ chế, quy định của pháp luật sẽ được hoàn thiện và triển khai thực hiện triệt để phương thức khai thác quỹ đất hai bên đường khi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Dự báo số thu từ khai thác quỹ đất hai bên đường bình quân đến năm 2020 khoảng 10.000 tỷ đồng/năm.

(T.H)