Tăng cường quản lý giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

Ngay khi Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 13375/BTC-QLG ngày 4/10/2013 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn; Công văn số 13376/BTC-QLG ngày 4/10/2013 gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương; Công văn số 227a/CQLG-NLTS yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá với Cục Quản lý Giá báo cáo về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Quản lý giá sữa và các sản phẩm sữa theo Luật Giá

Để thực hiện quản lý giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, trên cơ sở quy định của Bộ Y tế về sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục quản lý giá theo quy định của Luật Giá, ngày 4/10/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã ký công văn số 13375/BTC-QLG gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các Sở ban ngành chức năng (Công Thương, Y tế, Quản lý thị trường, Thuế, Hải quan, Công an…) và các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện việc quản lý giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Thứ hai, chỉ đạo Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Tài chính, Sở ban ngành chức năng liên quan kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền.

Thứ ba, chỉ đạo các Sở, ngành chức năng (Tài chính, Quản lý thị trường, Thuế, Hải Quan, Công an, Y tế…) tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, chú trọng kiểm soát chất lượng gắn với giá cả của từng mặt hàng. Nếu phát hiện vi phạm đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ tư, chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu lực thi hành và thực hiện kê khai giá khi có điều chỉnh giá trước khi bán trên thị trường theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành (việc kê khai giá giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá).

Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung nêu trên và báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính diễn biến giá cả thị trường của mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, tình hình, kết quả thực hiện và những vướng mắc cần giải quyết để Bộ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Quản lý giá sữa theo quy định tại địa phương

Cục Quản lý Giá cũng đã có công văn số 13376/BTC-QLG ngày 4/10/2013 gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương.

Theo đó, thực hiện các quy định của Luật Giá và quy định hiện hành về quản lý giá (quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 15 Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012, mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước thực hiện bình ổn giá), Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện ngay một số nội dung sau:

Thứ nhất, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối mặt hàng sữa và các sản phẩm sữa (đã thực hiện đăng ký giá tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Thông báo số 284a/TB-BTC ngày 30/9/2010 của Bộ Tài chính) thực hiện việc kê khai giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế ngay khi Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 có hiệu lực và của Luật Giá và phải thực hiện việc kê khai giá kịp thời khi có sự điều chỉnh giá.

Việc kê khai giá thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29/1/2013 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá; về doanh nghiệp kê khai căn cứ vào danh mục các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo Công văn 5560/BYT-ATTP ngày 6/9/2013 của Bộ Y tế về phân loại sản phẩm thuộc danh mục phải thực hiện bình ổn giá và Thông báo số 284a ngày 30/9/2010 của Bộ Tài chính.

Thứ hai, cùng với việc kê khai giá, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố báo cáo việc tăng, giảm giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, lý do điều chỉnh tăng giảm (theo phụ lục kèm theo) từ ngày 1/1/2013 đến nay về Sở Tài chính. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

Thứ ba, chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra kê khai giá và niêm yết giá, rà soát các yếu tố tăng giá khi điều chỉnh giá đối với mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa bàn theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện vi phạm các quy định pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Về chế độ báo cáo, việc báo cáo kê khai giá và điều chỉnh tăng giá mặt hàng sữa và sản phẩm sữa theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 của Bộ Y tế gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 25/11/2013. Trong quá trình kiểm tra và tiếp nhận kê khai giá của các doanh nghiệp thì báo cáo đưa vào báo cáo 15 ngày, báo cáo tháng theo định kỳ gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

"Đề nghị Sở Tài chính thực hiện ngay những yêu cầu nêu trên và nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết", Công văn của Cục Quản lý giá nêu rõ.

Doanh nghiệp phải báo cáo

Cục Quản lý giá cũng gửi Công văn số 227a/CQLG-NLTS yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá với Cục Quản lý giá báo cáo về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, trên cơ sở danh mục sữa và sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện các quy định của Luật Giá và các quy định hiện hành về quản lý giá, Cục Quản lý giá yêu cầu các đơn vị:

- Thực hiện về kê khai giá ngay khi Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 của Bộ Y tế có hiệu lực đối với các mặt hàng nêu trên và thực hiện kê khai giá kịp thời khi điều chỉnh giá trong trường hợp Nhà nước không công bố bình ổn giá.

- Đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã điều chỉnh tăng, giảm giá thời gian vừa qua (từ 1/1/2013); yêu cầu đơn vị báo cáo và giải trình các yếu tố tăng, giảm giá theo quy định.

- Việc thực hiện kê khai giá và báo cáo của doanh nghiệp đề nghị gửi Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) trước ngày 25/11/2013.

6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá với Cục Quản lý giá gồm: Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam); Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (sữa Abbot); Công ty TNHH sữa Nestle Việt Nam; Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến; Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam; Công ty Cổ phần thương mại và phát triển ORGANIC Việt Nam.

(KD)