Tăng cường quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo dự thảo, công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là cơ sở vật chất để cung cấp các điều kiện thiết yếu cho đời sống, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức của người dân khu vực nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Việc bảo đảm tính bền vững trong sử dụng, khai thác gắn với việc huy động các nguồn lực cùng Nhà nước đầu tư phát triển, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung là hết sức cần thiết. Để thực hiện được điều này cần thiết phải nâng cao tính pháp lý của cơ chế quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung đang quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá giá trị còn lại thực tế của từng công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Căn cứ giá trị còn lại thực tế và điều kiện vận hành cụ thể của từng chương trình; xem xét quyết định việc giao công trình cho đơn vị cụ thể quản lý vận hành. Thời hạn giao trong năm 2016 để giao cho đơn vị quản lý, vận hành; đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động, quản lý vận hành và khai thác công trình.

Nguyên tắc giao công trình cho đơn vị quản lý, vận hành phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên: Giao cho doanh nghiệp quản lý vận hành và khai thác (giao gộp theo nhóm công trình, không thực hiện lựa chọn công trình có ưu thế khai thác); Giao cho các Trung tâm nước sạch; Giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nội dung giao tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn cụ thể, minh bạch, theo hướng: Giá trị công trình giao cho đơn vị quản lý theo giá trị còn lại thực tế; Quy định cụ thể về thời gian hoàn trả, hình thức hoàn trả giá trị công trình; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được giao công trình để quản lý vận hành; Trách nhiệm của Ủy ban nhận dân các cấp và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Trách nhiệm của địa phương cấp bù giá nước trong trường hợp địa phương phê duyệt giá nước tiêu thụ thấp hơn giá thành sản xuất.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan và ban ngành tại địa phương trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung nhằm sát sao trong phối hợp quản lý công trình đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị cấp nước trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và trường học tổ chức phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước.

Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước.

(PV)