Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Chỉ thị số 06/CT-TTg. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trong tháng 4/2014, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định pháp quy hóa Nghị quyết số 15/NQ- CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện.

Trong quý III/2014, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Tài chính hướng dẫn, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc về tài chính trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các phương án cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và phê duyệt các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc diện cổ phần hóa.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Bộ này trong quý I/2014, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về bán, giao DNNN; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và Quyết định về quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trong quý II/2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; đề xuất mô hình theo Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Trung ương Đảng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ trong quý II/2014, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về các chức danh quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chế độ thi tuyển, hợp đồng có thời hạn gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh đối với chức danh tổng giám đốc (giám đốc) trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của tổ chức đảng và công tác cán bộ trong DNNN.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý II/2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy định về cơ chế tiền lương đối với các chức danh quản lý chủ chốt trong DNNN bảo đảm hợp lý, hiệu quả, theo cơ chế thị trường; chính sách đối với lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu DNNN.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 3/2014, trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp; trong quý III/2014 trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh...

Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa có kết quả bán cổ phần lần đầu khác phương án đã được phê duyệt.

Trên cơ sở căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới ban hành, rà soát, bổ sung vào diện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ và giảm vốn nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để thực hiện; chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện theo quy định.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm về hành chính đối với lãnh đạo doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Đồng thời, các Bộ quản lý ngành, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hoá DNNN trực thuộc định kỳ hàng quý, năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý sau, báo cáo năm trước tháng 2 của năm sau). Báo cáo cần nêu rõ tình hình triển khai, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nếu có. Bộ Tài chính tổng hợp chung, định kỳ hàng quý, năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

(PV)