Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong các tháng cuối năm

Ngày 28/9/2015, Bộ Tài chính đã có Công điện số 04/CĐ-BTC chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong các tháng cuối năm 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan các cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2015 của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015. Tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; Thực hiện đầy đủ, kịp thời những giải pháp tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chinh phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Giải quyết thủ tục hành chính thuế, hải quan nhanh chóng, thuận lợi cho tổ chức cá nhân; đề cao kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ. 

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu và thu nộp NSNN để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để tăng cường quản lý thu, chống buôn lậu, gián lận thương mại và hàng giả. Thủ trưởng cơ quan thuế, hải quan phải chịu trách nhiệm tổ chức thu đầy đủ, kịp thời những khoản thu ngân sách đối với người nộp thuế theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết luận truy thu, xử phạt cua cơ quan, thanh tra các cấp, cơ quan KTNN, cơ quan thuế, hải quan,... Giao và tổ chức thực hiện chỉ tiêu cụ thể về kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế phải thực hiện trong những tháng cuối năm đến tìm đơn vị, công chức gắn với trách nhiệm và công tác thi đua, khen thưởng.

- Kiểm tra, rà soát đối tượng thuộc diện phải đăng ký, nộp thuế trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ, đầy đủ việc kê khai thuế, hải quan của doanh nghiệp để đảm bảo kê khai đúng và nộp đủ số thuế phải nộp vào NSNN, tập trung kiểm tra trị giá khai báo hải quan đối với những mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, có nghi vấn về giá. Kiểm soát chặt việc hoàn thuế GTGT đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật và dự toán được giao; thanh tra, kiểm tra 100% các hồ sơ hoàn thuế GTGT hoàn thuế trước, kiểm tra sau có nguy cơ rủi ro cao trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày có quyết định hoàn thuế; Kiểm tra, thanh tra tối thiểu 20% hồ sơ hoàn trước 31/12/2015.

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phấn đấu năm 2015 đạt 17% số DN thuộc diện quản lý của Tổng cục Thuế. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các DN có dấu hiệu rủi ro về gian lận thuế; Rà soát các mặt hàng, DN xuất nhập khẩu thường xuyên phát sinh đột biến, có dấu hiệu nghi vấn khai sai các chỉ tiêu trong hồ sơ hải quan; kiểm tra sau thông quan, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ miễn thuế, hoàn thuế, đặc biệt đối với các trường hợp DN nộp bổ sung giấy chứng nhận xuất xứ bàng hóa. Đẩy mạnh kiểm tra, rà soát quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, xăng dầu,... Tổ chức kiểm tra thu ngân sách kịp thời đối với các DN thuộc đối tượng phải nộp NSNN cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại DN và lợi nhuận còn lại sau khi DNNN đã trích lập các quỹ.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác số nợ thuế của từng doanh nghiệp thuế phạm vi được giao quản lý. Tập trung lực lượng quản lý nợ thuế, triển khai thực hiện đúng, kịp thời các giải pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền nợ thuế vào NSNN; Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm thực hiện để số nợ thuế đến 31/12/2015 không quá 5% tổng thu ngân sách năm 2015 thuộc nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý; công khai thông tin DN không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

(GB)