Tham mưu kinh tế-xã hội bám sát các vấn đề thực tiễn

Thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương và tỉnh ủy các địa phương sẽ đẩy mạnh tính chủ động, phát triển đội ngũ cán bộ có chuyên môn kinh tế. Đồng thời, tăng cường kết nối phối hợp đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, nguyên cán Lãnh đạo Đảng, Nhà nước... để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu phát triển kinh tế-xã hội, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Nâng cao chất lượng tham mưu phát triển kinh tế-xã hội.Nâng cao chất lượng tham mưu phát triển kinh tế-xã hội.

Đây là những nội dung được nêu ra tại Hội nghị Công tác tham mưu về kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ diễn ra ngày 15/1 do Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Kết quả bước đầu, nhưng còn một số hạn chế

GS.TS Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương cho biết, cơ quan này đã thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị chu đáo một số đề án, báo cáo quan trọng được Trung ương đánh giá tốt như: Tổng kết 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế… Ban Kinh tế Trung ương đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, cũng thẩm định các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với  chất lượng thẩm định tốt, có trọng tâm và trọng điểm.  

Trong năm 2014, một số tỉnh, thành ủy (Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Trà Vinh, Thừa Thiên Huế…) đã tích cực chỉ đạo việc tham mưu nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế -  xã hội, điển hình là Quảng Ninh với nhiều đề xuất nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế và xây dựng Đặc khu kinh tế Vân Đồn; Đồng Tháp năng động với đề xuất các ý tưởng mới về đặc khu nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp; Khánh Hòa với đề xuất ý tưởng dự án khu kinh tế tự do; Kiên Giang với đề xuất Đặc khu kinh tế Phú Quốc, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế đều có đề án về đô thị ...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, cố gắng của Ban Kinh tế Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác tham mưu kinh tế - xã hội của Đảng ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua

Đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá, bên cạnh những thành tích đã đạt được, các cơ quan tham mưu của Đảng cũng cần chú ý khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu như: Công tác tham mưu về kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn; việc kiểm tra, giám sát, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về kinh tế - xã hội hiệu quả chưa cao; trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức làm công tác tham mưu của Ban Kinh tế Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy còn hạn chế.

"Qua báo cáo của các tỉnh ủy, thành ủy cho thấy, việc nghiên cứu đề xuất với Trung ương các chủ trương, cơ chế chính sách tầm vĩ mô còn ít. Việc đề xuất chủ trương lớn đối với Trung ương từ các mô hình thực tiễn rất sáng tạo, sinh động ở nhiều địa phương còn hạn chế" - Trưởng ban KTTW Vương Đình Huệ đánh giá.

Về phía đại diện tỉnh ủy một số địa phương tham luận tại hội nghị đưa ra ý kiến, bên cạnh những kết quả bước đầu, hoạt động tham mưu đôi khi vẫn còn chủ quan, một chiều, chưa có nhiều ý kiến phản biện thật sự  chuẩn xác. Có không ít Văn phòng Tỉnh ủy địa phương chưa triển khai được các bộ phận, đơn vị nghiên cứu tham mưu về kinh tế chuyên biện với các cán bộ có chuyên môn cao. Chưa có cơ chế huy động nguồn lực, chất xám từ các chuyên gia kinh tế tham mưu phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.

Hội nhập kinh tế, cần chất lượng tham mưu cao hơn

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lưu ý,  trong bối cảnh hiện nay, chúng ta vừa phải tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và  cạnh tranh gay gắt hơn, vừa phải tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, thì công tác tham mưu về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng càng trở nên quan trọng, nhiệm vụ tham mưu của các đồng chí là hết sức nặng nề.

Về triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh đã nêu một số trọng tâm với Ban Kinh tế Trung ương và Tỉnh ủy các địa phương. Cụ thể, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó cần tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện các nội dung của Văn kiện Đại hội XII về kinh tế - xã hội, đặc biệt là những nội dung lớn như : Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đi sâu nghiên cứu các thể chế, chính sách để phát triển các loại hình doanh nghiệp, Hợp tác xã, mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên trách đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước; các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, chủ trương, chính sách về liên kết vùng kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công, chính sách nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA, vay ưu đãi và viện trợ nước ngoài. Đây là những vấn đề hết sức hệ trọng, có tầm chiến lược, có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, Ban cũng cần chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đồng thời tham gia góp ý, thẩm định văn kiện đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban KTTW cần tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế...Cần tăng cường sự phối hợp với các tỉnh, thành ủy nhằm hoàn thành tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, là cầu nối giữa Trung ương và địa phương. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế để giúp các tỉnh ủy, thành ủy có thông tin cần thiết cũng như các điển hình, mô hình kinh tế có hiệu quả để các địa phương học hỏi, rút kinh nghiệm, nhân điển hình. Ban KTTW cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu có trình độ, nguyên cán Lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Ban Kinh tế TƯ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ TƯ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Còn đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý việc tập trung tham mưu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2015 theo các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các Nghị quyết của Đảng bộ địa phương. Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy chủ động báo cáo cung cấp thông tin về các điển hình, mô hình kinh tế có hiệu quả của địa phương cho Ban Kinh tế Trung ương để phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình cho cả nước, đồng thời cung cấp thông tin, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để Ban Kinh tế Trung ương kịp thời nắm bắt, nghiên cứu, phối hợp với các ban, bộ, ngành tháo gỡ hoặc báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, giải quyết.

(T.Hương)