Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 690/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Ban Chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban.

Thành viên của Ban gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ban Chỉ đạo điều hành giá sẽ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong từng thời kỳ.

Ban Chỉ đạo có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức sản xuất, kinh doanh liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng và đột xuất.

Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính để phục vụ công việc của Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài chính là cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được sử dụng để chi cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo như: Họp, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước, công tác văn phòng, điều kiện vật chất cho các thành viên Ban Chỉ đạo và nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 05 năm 2014.

(T.H)