Thành lập Hội đồng thẩm định xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước, thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quốc phòng, Công an, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020), Lao động - Thương binh và Xã hội (thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020).

 Hội đồng thẩm định Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; yêu cầu Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến Chương trình để phục vụ công tác thẩm định, khi cần thiết yêu cầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình sửa đổi, bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định; xem xét, quyết định kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định Chương trình.

(PV)