Thanh tra phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tính đến nay, toàn ngành đã thực hiện 4.729 cuộc thanh tra hành chính và 89.281 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 283.183 tổ chức, cá nhân. Qua thang tra đã phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng, 452 ha đất. Từ đó, kiến nghị thu hồi NSNN 4.934 tỷ đồng và 401 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 252 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị thanh toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị xử lý 6.109 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết, trong 6 tháng qua, ngành đã tiến hành 37 cuộc thanh tra. Nội dung thanh tra tập trung ở những lĩnh vực tài chính, ngân sách, ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản công; xuất, nhập khẩu; quản lý thị trường vàng; quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hoạt động SXKD của một số DNNN. Đến nay đã ban hành 11 kết luận thanh tra, đang hoàn thiện 17 báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra, đang tiến hành 9 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 5.977 tỷ đồng (bao gồm thu hồi các khoản về thuế do các đơn vị chưa thực hiện 106 tỷ đồng; các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng; các khoản quỹ, dịch vụ, công nợ chưa nộp hoặc nộp thiếu, nộp vượt 4.907 tỷ đồng; nợ đọng tiền sử dụng đất, thuê đất; bồi thường hỗ trợ sai quy định 682 tỷ đồng); kiến nghị thu hồi 789 tỷ đồng, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý khác 5.188 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc.

Ngoài ra, thanh tra các bộ, ngành địa phương triển khai 3.745 cuộc, đã kết thúc, ban hành kết luận 2.211 cuộc; qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền 1.448 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho NSNN 491 tỷ đồng, 401 ha đất; kiến nghị xử lý khác 920 tỷ đồng, 44,6 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 386 tập thể, 803 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 47 vụ, 34 người.

Nhận định về những kết quả đạt được, ông Hào cho rằng, qua thanh tra đã tạo ra kết quả và chuyển biến nhất định, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, ban hành chính sách, pháp luật. Kết quả thanh tra đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phòng, ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận, một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; việc bố trí lực lượng, xây dựng kế hoạch cụ thể và xác định phương pháp tiến hành ở một số cuộc thanh tra chưa khoa học; không ít cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, nhiều cuộc thanh tra phát hiện vi phạm, nhưng ít phát hiện được tham nhũng, hành vi dấu hiệu tiêu cực tham nhũng, lãng phí; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong thanh tra lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai; hiện tượng trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành chưa được khắc phục.

Đối với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển biến, nhiều bức xúc trong nhân dân được giải tỏa, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được bảo đảm. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn có hiện tượng đùn đẩy, né tránh, giải quyết không đến nơi, đến chốn. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế làm cho nhận thức của người dân chưa đầy đủ, dẫn đến tỉ lệ khiếu nại, tố cáo sai khá cao.

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào khẳng định, thời gian tới công tác thanh tra các cấp, các ngành sẽ được triển khai quyết liệt, gắn thanh tra theo kế hoạch với thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Mặt khác, sẽ quyết liệt chỉ đạo kết thúc các cuộc thanh tra theo đúng tiến độ, đảm bảo chính xác, khách quan, chú trọng việc phát hiện tham nhũng, bên cạnh đó, ngành cũng sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với hoạt động của đoàn thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, trên cơ sở đó công khai kết luận thanh tra, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý sau thanh tra. Đặc biệt, trong thời gian tới thanh tra các cấp sẽ chú trọng hơn nữa tới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, đổi mới công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm 11,93% trong số 528 vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài. Ngoài ra, sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phát sinh, tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, đông người, vượt cấp, gay gắt trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

(Việt Anh)