Thanh tra Tài chính kiến nghị xử lý về tài chính trên 14.559 tỷ đồng

Trong năm 2012, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính được chú trọng tăng cường, vừa thực hiện thanh tra toàn diện vừa thanh tra theo các chuyên đề, nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nội dung mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra đều gắn với việc thực hiện những quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Trong năm, Thanh tra Tài chính (Thanh tra Bộ Tài chính và các Tổng cục) đã thực hiện trên 52.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 14.559 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.025,7 tỷ đồng (tăng thu NSNN 448,9 tỷ đồng; giảm chi NS 248,6 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 329,9 tỷ đồng). Ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 55.849 doanh nghiệp, xử lý truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra 12.541 tỷ đồng, giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra là 12.650 tỷ đồng, đã nộp NSNN 6.500 tỷ đồng. Ngành Hải quan  tiến hành thanh tra, kiểm tra 2.672 cuộc, phát hiện và truy thu trên 1.373 tỷ đồng.

Đồng thời, qua công tác thanh tra đã kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách; kiến nghị đối với các đơn vị được thanh tra kiểm điểm, xử lý trách  nhiệm, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính và  hạch toán kế toán, các kiến nghị được các đơn vị được thanh tra, cơ quan liên quan tiếp thu thực hiện.        

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của ngành tiếp tục được chú trọng. Đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để trình Quốc hội đúng thời gian. Kịp thời báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII. Đồng thời, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

(PV)