Thị trường bảo hiểm đạt nhiều kết quả tích cực

Theo thống kê của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2015, thị trường bảo hiểm tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

6 tháng doanh thu bảo hiểm tăng 16,7%

Theo báo cáo của Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, về quy mô thị trường, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 14.120 tỷ đồng (tăng 5%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 15.711 tỷ đồng (tăng 29,75%).

Cũng trong nửa đầu năm, tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm 11.434 tỷ đồng. Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả 5.083 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi 6.351 tỷ đồng.

Với doanh thu đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 141.532 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 30.100 tỷ đồng; các doanh nghiệp nhân thọ đạt khoảng 111.432 tỷ đồng.

Được biết, hiện nay, trên thị trường bảo hiểm Việt Nam có 61 doanh nghiệp, trong đó gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam; 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm (có 752 chi nhánh, 852 văn phòng đại diện với trên 350.000 nhân viên đại lý).

Trong giai đoạn 2011-2014, thị trường bảo hiểm tăng trưởng bình quân đạt mức 12,7%/năm. Tổng doanh thu của thị trường năm 2014 là 67.169 tỷ đồng, chiếm 2,44% GDP.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc DNBH

Trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Quyết định 1826/QĐ-TTg ngày 06/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các DNBH, Bộ Tài chính đã xếp loại các DNBH năm 2014.

Tính đến hết tháng 5/2015, có 46/47 DNBH đáp ứng yêu cầu an toàn tài chính, khả năng thanh toán, chỉ có duy nhất 1 DNBH đang thực hiện tái cấu trúc (để đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ) để đáp ứng các quy định, đạt được kết quả kinh doanh theo đúng kế hoạch.

Bộ Tài chính thường xuyên giám sát, đôn đốc các DNBH triển khai thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại theo Thông tư 195/2014/TT-BTC hướng dẫn đánh giá, xếp loại DNBH để kịp thời xử lý hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời tiếp tục thực hiện nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh (củng cố, sắp xếp lại bộ máy, mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,...) đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm (phát triển sản phẩm, kênh phân phối,...), tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp (thoái vốn, tăng cường quản lý, giám sát, điều hành...).

(T.H)