Thừa Thiên Huế phân cấp quản lý TSNN tại cơ quan thuộc phạm vi quản lý địa phương

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm tài sản nhà của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc UBND tỉnh có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản hoặc danh mục tài sản có số lượng mua sắm theo phương thức tập trung đối với các loại tài sản có số lượng mua sắm nhiều, tổng giá trị mua sắm lớn và có yêu cầu trang bị đồng bộ, hiện đại cho các đơn vị thuộc ngân sách tỉnh. Riêng đối với Trụ sở làm việc và công trình gắn liền với quyền sử dụng đất và xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng, Chủ tịch UBND quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh.

Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp tương đương quyết định mua sắm tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản từ nguồn ngân sách do sở ban, ngành, đoàn thể tương đương quản lý, tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản từ nguồn ngân sách tại các đơn vị trực thuộc. Đối với các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành quyết định mua sắm tài sản dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản từ nguồn ngân sách của đơn vị mình.

Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố Huế quyết định mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản từ nguồn kinh phí của địa phương trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức và chế độ do Nhà nước quy định cho các đơn vị thuộc dự toán cấp huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và tương đương căn cứ dự toán ngân sách được giao, quyết định trang cấp các tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản.

Nghị quyết này cũng quy định, thẩm quyền quyết định bán tài sản là trụ sở làm việc, công trình gắn liền với đất, ô tô của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản của các đơn vị trực thuộc dự toán cấp tỉnh  được Chủ tịch UBND quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bán tài sản (trừ trụ sở làm việc và công trình gắn liền với đất bao gồm cả quyền sử dụng đất và ô tô) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản và 500 triệu/1 đơn vị tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc dự toán ngân sách cấp huyện. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh quyết đinh bán tài sản nhà nước có nguyên giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản thuộc phạm vi quản lý.

(T.H)