Tiếp tục cải cách quy trình thu NSNN bằng ứng dụng CNTT

(eFinance Online) - Thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các nghị quyết của Chính phủ số 19-2017/NQ-CP, số 35/NQ-CP, số 36a/NQ-CP. 
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực thuế, hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế đã và đang tập trung nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng cảng biển; hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng hàng không tại các đơn vị: Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. HCM và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tháng 3, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của TTHC ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản QPPL có quy định TTHC4. Đôn đốc các đơn vị liên quan rà soát và chuẩn bị các tài liệu cần thiết để phục vụ cho công tác chấm điểm CCHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc, tồn tại về cơ chế chính sách để kiến nghị sửa đổi thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; nghiên cứu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung cải cách về quy trình thu NSNN theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, rà soát chi tiết từng ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện để có phương án đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, còn chồng chéo bất cập, không đồng bộ... 

(T.H)