Tiếp tục cải cách tiền lương theo đúng mục tiêu và lộ trình

Trong các năm 2013 và 2014, tuy chưa đạt được mục tiêu cải cách như mong muốn nhưng đã có một bước thay đổi lớn về nhận thức, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập,...

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 và dự kiến chương trình công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã được triển khai nghiên cứu trong nhiều năm, là vấn đề lớn, phức tạp vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có mối quan hệ tổng thể với nhiều chính sách xã hội khác. Trong các năm 2013 và 2014, tuy chưa đạt được mục tiêu cải cách như mong muốn nhưng đã có một bước thay đổi lớn về nhận thức, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập,... Đến nay, xã hội đã bước đầu đồng tình, các Bộ, ngành rất quyết tâm trong triển khai thực hiện. Tiền lương trong khu vực doanh nghiệp tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng đã được thực hiện khá hài hòa; bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội có bước tiến dài; người có công được chăm lo tốt hơn.

Tuy nhiên, cải cách tiền lương theo đúng mục tiêu và lộ trình đề ra vẫn chưa thực hiện được. Lương tối thiểu của khu vực doanh nghiệp được điều chỉnh hàng năm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Mức lương cơ sở áp dụng đối với khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước hiện đã quá bất cập. Nhìn tổng thể, cải cách trong khối sự nghiệp công lập còn chậm. Vì vậy, việc tạo nguồn để cải cách tiền lương chưa có sự đột phá.

Kiên quyết thực hiện Đề án tinh giản biên chế

Thông báo kết luận nêu rõ, năm 2015 sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trong các văn bản luật (Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế,...) và xử lý các vướng mắc; nhiệm vụ nghiên cứu thang, bảng lương dành cho giai đoạn sau. Cụ thể:

Về bảo hiểm xã hội, tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua.

Về ưu đãi người có công với cách mạng, trên cơ sở chính sách hiện hành, nghiên cứu điều chỉnh mức trợ cấp và một số chính sách liên quan phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước để đời sống của người có công được nâng cao hơn.

Về tiền lương, đối với khu vực doanh nghiệp, sẽ xây dựng lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với khu vực doanh nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và sớm đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao độHng.

Rà soát các quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nghiên cứu, đề xuất về tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước khi chuyển sang công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối).

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý việc tuyển dụng, sử dụng lao động trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, bảo đảm việc tuyển dụng, sử dụng lao động có hiệu quả.

Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về đổi mới khu vực sự nghiệp công lập trên cơ sở chính sách khung đã được Chính phủ ban hành (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ). Các Bộ nghiên cứu xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế phù hợp với đặc điểm của ngành, lĩnh vực; phân loại các đơn vị sự nghiệp công làm cơ sở xây dựng lộ trình thực hiện đổi mới.

Về tinh giản biên chế, kiên quyết thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế đến năm 2020 theo Đề án tinh giản biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất về đổi mới cơ chế phân bổ, hỗ trợ từ ngân sách đối với khu vực sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo các hoạt động dần phù hợp với cơ chế thị trường, giảm dần sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với khu vực sự nghiệp công (ví dụ: quy định mức giá phù hợp với khả năng chi trả của bảo hiểm y tế,…).

Đồng thời, xây dựng phương án cân đối nguồn lực ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 để đề xuất giải pháp điều chỉnh mức lương cơ sở đối với khu vực hành chính sự nghiệp, khả năng điều chỉnh trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

(T.H)