Tiếp tục rà soát bãi bỏ, cắt giảm thủ tục hành chính về thuế, hải quan

Phát biểu kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014 tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; tuy nhiên cần nỗ lực và phấn đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8%.

** Chính phủ bàn giải pháp giảm số giờ nộp thuế cho doanh nghiệp

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Mặc dù kinh tế nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, song Thủ tướng khẳng định: “Chính phủ không điều chỉnh mà bằng các biện pháp và quyết tâm phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành, nhất là thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tăng dư nợ tín dụng, tái cơ cấu nền kinh tế, cải cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.

Về sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát từng lĩnh vực, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA; khuyến khích đầu tư tư nhân và tăng cường thu hút, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thủ tướng cho biết Chính phủ trong sẽ sớm họp và quyết định về nguồn vốn đối ứng cho các dự án ODA để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Về tín dụng cho nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tập trung tăng dư nợ tín dụng nhằm góp phần tăng tổng cầu của nền kinh tế.

Về tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và tái cơ cấu các ngân hàng thương mại yếu kém. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, trong đó có Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung rà soát, có phương án nhanh chóng giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, tăng năng suất lao động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với tái cơ cấu đầu tư công, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc để tiếp tục triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, nhất là các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát để sớm bãi bỏ, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan đánh giá về mô hình thủ tục hành chính một cửa để triển khai áp dụng sớm trong phạm vi cả nước. Để tạo điều kiện cho người dân giám sát bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án về chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với bộ hành máy chính các cấp; đồng thời sớm hoàn thành Nghị định về đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương  xây dựng và hoàn thành Đề án về xác định vị trí việc làm. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới.

Về hỗ trợ doanh nghiệp, tại Phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, nhất trí sẽ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm quyết định theo thẩm quyền đối với một số giải pháp như gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước mà ngân sách nhà nước chậm thanh toán; bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lệ...; đồng thời kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tới đối với các giải pháp như bổ sung quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN; bổ sung ưu đãi thuế TNDN đối với công nghiệp hỗ trợ; bổ sung ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng và một số giải pháp quan trọng khác.

(Kim Liên)