Tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công

(eFinance Online) -Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 790/TB- BTC về việc về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông báo được đưa ra nhằm tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, trên cơ sở Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 18/9/2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính và Thông báo số 16-TB/BCSĐ ngày 25/11/2016 về việc kết luận của của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, ngày 15/12/2016. 

Theo đó, đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) phải khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc đang được bố trí sử dụng xe, đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện  đúng theo quy định.  Các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch Tài chính) trước ngày 31/12/2016.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu (Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) cần nghiên cứu Quyết định số 1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Quy chế tài chính nội bộ của đơn vị,... để ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) phù hợp với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Hoàn thành trong tháng 12/2016.

Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch Tài chính) trước ngày 31/12/2016.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu (Tập đoàn Bảo Việt), đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,...) và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch Tài chính) về kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2016.

Đối với các Cục, Viện CL&CS Tài chính thuộc Bộ, Giao Cục Kế hoạch Tài chính (đối với việc sắp xếp xe ô tô) và Vụ Tổ chức cán bộ (đối với việc sắp xếp lái xe) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Cục và Viện CL&CSTC khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2016.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (còn lại) cần khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch Tài chính) trước ngày 31/12/2016.

Cục Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo chung tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo Bộ trước 15/01/2017.

(T.H)