Tiếp tục tạm dừng việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác năm 2018

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn 12008/BTC-QLCS, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về một số nội dung liên quan đến việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tạm dừng việc mua sắm xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng trong năm 2018 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018, Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 cho đến khi Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành. 

Riêng đối với trường hợp việc mua sắm xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, định mức đã quy định trước ngày 01/01/2018 (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện một hoặc một số thủ tục để lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của pháp luật như: phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đăng thông báo mời thầu; đóng thầu, mở thầu; phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng trước ngày 01/01/2018 thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật. 

Nguồn kinh phí mua xe được sắp xếp, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Số xe ô tô này sẽ được tính vào số xe ô tô của cơ quan, đơn vị để sắp xếp lại, xử lý theo quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô sau khi Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc mua xe ô tô với các quy định áp dụng trước ngày 01/01/2018 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 

Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho việc mua sắm xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn số 12008/BTC-QLC ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính.

(PV)