Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về tăng cường quản lý thu

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về điều hành ngân sách trong tháng 3/2015, vừa được Bộ Tài chính công bố chiều nay, 5/3/1015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo công bố này, để loại trừ yếu tố giảm thu do giá dầu giảm, Bộ Tài chính đặt mục tiêu, phấn đấu tăng thu nội địa từ 8 - 10%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 7% so với dự toán để bù đắp giảm thu từ dầu thô, trong đó rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách thu cho phù hợp. Điều hành thuế suất thuế nhập khẩu xăng, dầu ở mức tăng phù hợp.

Quản lý chi NSNN chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Tổ chức thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hạn chế tối đa ban hành thêm các chính sách mới làm giảm thu NSNN, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ cho SX-KD trong trường hợp cần thiết, triệt để tiết kiệm chi NSNN; phân bổ, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tập trung, có hiệu quả, ưu tiên vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm.

Đồng thời, tiếp tục nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo lộ trình. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, minh bạch hóa thông tin về giá.

Tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 05/1/2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia chủ trì tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sau dịp tết Nguyên đán Ất Mùi.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ và những nhiệm vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2665/BTC-TCT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính.

Đối với chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới, theo báo cáo bổ sung Nghị quyết 19/NQ-CP thông qua việc Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành quản lý và dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2015.

Phấn đấu cơ bản hoàn thành Kết nối cơ chế một cửa quốc gia và sẵn sàng kết nối một cửa ASEAN với những giải pháp như: triển khai mở rộng đối với các Bộ đã chính thức triển khai cơ chế một cửa này (Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải).

Bổ sung kết nối thủ tục biên phòng đối với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện.

Mở rộng kết nối giai đoạn 2 với các thủ tục hành chính vào tháng 6/2015 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế.

Hoàn thành thủ tục phê duyệt và ký kết Nghị định thư để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và kết nối cơ chế một cửa này theo lộ trình của ASEAN...

(GB)