Tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan hàng hóa qua Lối mở Nà Lạn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan hàng hóa qua Lối mở Nà Lạn và 6 cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo cơ chế, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại công văn số 748/TTg-KTTH ngày 27/5/2013 và số 124/VPCP-KTTH ngày 7/1/2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương, các Bộ liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo, tổ chức các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, không để lợi dụng xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan nêu trên; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ Công Thương, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND tỉnh biên giới liên quan rà soát các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan để áp dụng cơ chế, chính sách tương tự đối với các địa điểm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

(PV)