Tiếp tục thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về việc tiếp tục thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng đề cương để yêu cầu các địa phương liên quan cùng tham gia đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian qua, làm rõ lợi ích, vai trò và cả hạn chế, vướng mắc của chính sách cần được khắc phục.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng bảo hiểm nông nghiệp cho những vùng có điều kiện khó khăn nhưng có lợi thế đối với sản phẩm cụ thể.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan làm việc với một số địa phương để thảo luận, làm rõ những điều kiện, yêu cầu cần thiết, để có thể tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm trong lĩnh vực thủy sản, bảo đảm phù hợp với yêu cầu hội nhập và quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(PV)