Tìm hiến kế đổi mới phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước

Ngày 13/5, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chính thức phát động và triển khai Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”.  

Hiến kế đổi mới phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.Hiến kế đổi mới phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.

Theo đó, các hiến kế có giá trị ở tầm quốc gia sẽ được xem xét bổ sung vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tổ chức nghiên cứu triển khai.          

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho biết: Căn cứ theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Khối doanh nghiệp địa phương và các lực lượng trong xã hội để hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững. 

Hiến kế các giải pháp phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế… Các hình thức hiến kế gồm các kế sách phát triển, các công trình, đề tài, nghiên cứu kèm theo đề xuất về cơ chế, chính sách mới. Các đối tượng tham gia là các cán bộ đảng viên, người lao động thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, khối doanh nghiệp các địa phương, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và các tầng lớp nhân dân quan tâm đến lĩnh vực này.

Giải thưởng cho các tác giả hiến kế sẽ bao gồm: 1 giải đặc biệt, gồm cúp, tiền thưởng trị giá 1 tỷ đồng; 01 giải Nhất trị giá 300 triệu đồng; 03 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng; 5 giải Ba trị giá 30 triệu đồng; 40 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng. Các tác giả đạt giải từ giải Ba trở lên sẽ được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen.

Từ nay đến trước Đại hội Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tổng hợp các nội dung hiến kế có giá trị ở tầm quốc gia để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xem xét bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng như xem xét chỉ đạo ứng dụng triển khai.

(HTH)