Tín dụng chính sách đối với người nghèo đã đạt hiệu quả tích cực

(eFinance Online) -Nhìn chung, tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã đạt hiệu quả tích cực, thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo

Về các chương trình tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của nhà nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán, xuyên suốt và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho mục tiêu này. Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai gần 20 chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách, tập trung chủ yếu vào các chương trình như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo về nhà ở, hộ dân tộc thiểu số nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong giai đoạn 2011 - 2017 vừa qua, tăng trưởng tín dụng bình quân của NHCSXH đạt khoảng 10%/năm, đến hết năm 2017 tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại NHCSXH đạt khoảng 171.790 tỷ đồng, riêng đối với NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi dư nợ đạt 2.889 tỷ đồng, nguồn vốn này đã đến với người nghèo và các đối tượng chính sách ở hầu hết các xã, phường trên toàn quốc, qua đó đáp ứng được cơ bản nhu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua việc tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách được Chính phủ giao, hoạt động của NHCSXH đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.

Nhìn chung, tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã đạt hiệu quả tích cực, thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ sẽ tiếp tục dành một nguồn vốn lớn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Mức vốn vay thông qua NHCSXH 50 triệu đồng/hộ miền núi

Chính sách tín dụng đối với các đối tượng chính sách nói chung và đối với các hộ dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện thông qua NHCSXH đã được ban hành đầy đủ.

Theo đó, triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định quy định mức cho vay, lãi suất, thời hạn vay vốn đối với các đối tượng chính sách trong đó có các hộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như: Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 là 50 triệu đồng/hộ với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ (hiện nay là 3,3%/năm), thời hạn cho vay là 10 năm; và mức vốn cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo là 50 triệu đồng/hộ với lãi suất bằng 130% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ (hiện nay là 7,92%/năm), thời hạn cho vay là 5 năm.

Mức vốn và thời hạn cho vay như trên về cơ bản đáp ứng nhu cầu, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó các mức lãi suất của các chương trình này đều thấp hơn so với mức lãi suất cho vay cùng kỳ hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên trên thị trường hiện nay (9 - 10,5%/năm).

Đối với các chương trình tín dụng chính sách khác bao gồm: cho vay chương trình về việc làm, nhà ở, vệ sinh môi trường; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hiện nay NHCSXH đang thực hiện cho vay chương trình: Cho vay hỗ trợ hộ nghèo và nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, với mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ, thời hạn vay vốn 15 năm; Cho vay nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường với mức cho vay đối với mỗi loại công trình là 6 triệu đồng/hộ, thời hạn vay vốn là 05 năm; Cho vay giải quyết việc làm và cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm mức vốn cho vay là 50 triệu đồng/lao động, thời hạn vay vốn là 5 năm. Đối tượng thụ hưởng, mức vốn cho vay, lãi suất vay vốn của các chương trình này đã được quy định cụ thể tại các Quyết định trên, trường hợp hộ dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn của các chương trình này thì sẽ được NHCSXH cho vay theo quy định.

Phát triển chăn nuôi được vay tối đa 50 triệu đồng

Đối với chính sách tín dụng đặc thủ thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại, chính sách tín dụng đối với hộ dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng được thực hiện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo (Quảng Ngãi có 6 huyện là Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ).

Đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi lãi suất quy định bao gồm: Các hộ nghèo, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, họp tác xã, các chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 61 huyện nghèo được hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhà nước, NHCSXH. Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2621/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP, theo đó hộ nghèo khi vay vốn tại NHCSXH để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề được vay vốn tối đa là 10 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, theo đó các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã... được vay vốn các ngân hàng thương mại nhằm thực hiện các chương trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hoặc phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp với mức lãi suất cho vay phục vụ phát triển phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Đối tượng thụ hưởng bao gồm: Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí Thủ tướng Chính phủ quy định, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng: bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng; Cộng đồng dân cư thôn được giao rừng theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Điều 54 Luật Đất đai, tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí Thủ tướng Chính phủ quy định, thực hiện bảo vệ rừng được giao hoặc rừng nhận khoán. Mức cho vay: Đối với trồng rừng sản xuất phát triển lâm sản, hộ gia đình được vay tối đa là 15 triệu đồng/ha trong thời gian tối đa là 20 năm, lãi suất 1,2%/năm; Đối với phát triển chăn nuôi, hộ gia đình được vay tối đa 50 triệu đồng, thời hạn cho vay tối đa 10 năm, lãi suất 1,2%/năm.

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào miền núi

Ngày 31/03/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện. Đối tượng, điều kiện vay vốn, mức vốn cho vay, lãi suất và thời hạn vay vốn đã được quy định cụ thể tại Nghị định này. Trường hợp các doanh nghiệp đầu tư vào miền núi, vùng kinh tế khó khăn đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP sẽ được vay vốn ưu đãi thông qua chương trình tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đầu tư vào miền núi, vùng kinh tế khó khăn có thể vay vốn qua NHCSXH với các chương trình tín dụng cho thương nhân vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình tín dụng cho hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn khó khăn, các chương trình tín dụng chính sách trên đã thể hiện sự ưu đãi về lãi suất, mức vốn vay, thời hạn vay vốn, đồng thời cũng đã thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Nhà nước đối với đối tượng hộ dân vùng dân tộc thiểu số miền núi cũng như các doanh nghiệp đầu tư vào miền núi, vùng kinh tế khó khăn trên toàn quốc.

(T.H)