Tổ chức khoa học và công nghệ công lập sẽ được ưu đãi về thuế, vay vốn

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, tổ chức khoa học và công nghệ công lập mới thành lập được ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Cụ thể: Được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi sẽ được tính từ năm đầu tiên tổ chức khoa học và công nghệ công lập có doanh thu.

Bên cạnh đó, tổ chức khoa học và công nghệ công lập cũng sẽ được ưu đãi trong vay vốn. Cụ thể, được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng phát triển Việt Nam; được vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các quỹ khác để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được góp vốn bằng tiền để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Dự thảo nêu rõ, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

(PV)