Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2011 là 1.034.244 tỷ đồng

Sáng 20/6/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 962.982 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2010, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.034.244 tỷ đồng (một triệu, không trăm ba mươi tư nghìn, hai trăm bốn mươi tư tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012. Bội chi ngân sách nhà nước là 112.034 tỷ đồng (một trăm mười hai nghìn, không trăm ba mươi tư tỷ đồng), bằng 4,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.

(PV)