Tổng thu cân đối NSNN tháng 8/2009 ước đạt 30.840 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính luỹ kế số thu 8 tháng của năm 2009 đạt 259.270 tỷ đồng, bằng 66,5% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt  68,7% dự toán.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thu từ dầu thô ước đạt 56,8% dự toán, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 67,5% dự toán, bằng 91% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8/2009 ước đạt 44.820 tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng năm 2009 đạt 309.640 tỷ đồng, bằng 63% dự toán.

(KH)