Tổng thu NSNN ước đạt 12,7% dự toán

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/02/2014 ước tính đạt 99,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12,7% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa 71,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3%; thu từ dầu thô 10,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 16,8 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 22,9 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 17 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5%; thuế thu nhập cá nhân 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4%; thuế bảo vệ môi trường 1,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1%; thu phí, lệ phí 1,1 nghìn tỷ đồng, bằng 10,8%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/02/2014 ước tính đạt 114,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 15,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,3%. Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 15 nghìn tỷ đồng, bằng 9,5%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 81,5 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6%; chi trả nợ và viện trợ 18,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15%.

(HTH)