TP.Hà Nội tăng cường công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội về Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cần tăng tốc cổ phần hóa

Theo Phó thủ tướng, giai đoạn trước năm 2011, Hà Nội là một trong những thành phố đi đầu trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Kết quả sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tích cực. Doanh nghiệp nhà nước của thành phố Hà Nội vẫn giữ được vai trò quan trọng, nòng cốt, thực hiện tốt vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sau Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015, Thành phố đã tích cực triển khai rà soát các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Do kết quả sắp xếp, cổ phần hóa gần đây hạn chế nên số lượng doanh nghiệp phải sắp xếp, cổ phần hóa đến hết năm 2015 còn nhiều, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn, thành phố căn cứ vào Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn để xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp và đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tháo gỡ vướng mắc khi tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)

Trả lời một số kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, về việc chỉ định thầu lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá cổ phần lần đầu đối với các gói thầu có giá trị dưới 3 tỷ đồng, Chính phủ đã quy định cụ thể tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành thông tư hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện.

Về xác định giá trị góp vốn liên doanh, liên kết đề nghị thành phố thực hiện quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Trường hợp cần thiết, có thể chuyển giao vốn liên doanh, liên kết cho đơn vị khác quản lý.

Phó thủ tướng đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành sáp nhập 05 xí nghiệp môi trường đô thị thuộc các huyện vào Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và thực hiện cổ phần hóa công ty này trong năm 2014.

Đồng thời, chấp nhận việc sáp nhập bộ phận Công viên tuổi trẻ thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội vào Công ty TNHH 1 thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Sau đó, thực hiện giải thể hoặc phá sản Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội.

Về đề nghị được giữ lại số tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tài chính lập phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(T.H)