Trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu trước 30/6

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 84/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các đơn vị liên quan tiếp tục đánh giá toàn diện việc thi hành Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, xác định rõ các mặt được và hạn chế, bất cập trong nội dung của Nghị định cũng như trong điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trên cơ sở đó, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/NĐ-CP và phải trình Chính phủ dự thảo Nghị định này trước ngày 30/6/2013.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc sửa đổi Nghị định 84 đảm bảo các yêu cầu: Hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phát huy quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

Nâng cao điều kiện kinh doanh xăng dầu và có quy hoạch số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu phù hợp quy mô thị trường và yêu cầu quản lý, tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu; quản lý chặt chẽ hệ thống phân phối xăng dầu, chất lượng, đo lường xăng dầu lưu thông trên thị trường và dự trữ lưu thông theo quy định.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung phương pháp tính giá cơ sở, nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với yêu cầu dự trữ lưu thông xăng dầu và phản ánh kịp thời diễn biến giá thị trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; hoạt động pha chế xăng dầu; tỷ lệ hao hụt trong kinh doanh xăng dầu; chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và các nội dung cần thiết khác phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Tại kết luận này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải còn yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, phí hoa hồng đại lý; quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị định 84/NĐ-CP...

(PV)