UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ

UBND tỉnh Bình Định vừa có Công văn số 4731/UBND - KTN ngày 23/10/2014 về việc thực hiện hoạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ.

UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lập Danh mục các tuyến đường bộ theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, để báo cáo Bộ Tài chính phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài sản hạ tầng đường bộ.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương thực hiện việc áp giá, xác định giá trị từng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định tại Thông tư số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014 và mở sổ hạch toán tài sản hạ tầng đường bộ kể từ ngày 01/01/2015; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin số liệu ban đầu về toàn bộ hạ tầng đường bộ của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

(T.H)