UBTVQH đánh giáo cao Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi

(eFinance Online) - Chiều 15/9/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (QLSDTSNN) (sửa đổi).  
UBTVQH đánh giáo cao Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi

Thừa ủy quyền Chính phủ trình bày về dự án này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Chính phủ đề nghị đổi tên dự án từ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) cho phù hợp với quy định tại Hiến pháp 2013.  

Tờ trình nêu rõ, tài sản công tại Việt Nam có phạm vi, quy mô rất lớn; là cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và là nguồn lực quan trọng, bền vững có thể khai thác để phát triển kinh tế - xã hội. 

Việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý, sử dụng TSC hiện nay là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật hiện hành; bảo đảm việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng và khai thác TSC hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới về khai thác nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, đồng thời thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật mới được Quốc hội ban hành có liên quan, tác động trực tiếp tới quản lý, sử dụng TSC . 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh một số điểm mới đáng chú ý như: Điều chỉnh thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công từ Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ để nâng cao hiệu lực pháp lý và thực thi trong thực tiễn.

Ngoài ra, bổ sung một số hình thức mới trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý TSC bao gồm: Mua sắm tập trung; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức PPP, khoán kinh phí sử dụng TSC; huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập; ghi giảm tài sản do nguyên nhân bất khả kháng; bổ sung quy định cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự thực hiện quản lý vận hành hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý vận hành TSC để tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý vận hành TSC,…

Đặc biệt, dự án Luật bổ sung quy định về giám sát của cộng đồng đối với việc quản lý, sử dụng TSC để bảo đảm việc sử dụng, khai thác tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Tại buổi thảo luận, đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra cũng như các thành viên UBTVQH cho rằng, đây là Luật rất khó, bao quát vô cùng lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Khi xây dựng Luật này, cơ quan soạn thảo đã rà soát tới 49 luật và rất nhiều văn bản liên quan. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, Dự án Luật đã mở rộng hơn rất nhiều so với luật cũ, với 10 chương, 137 điều. Luật có nhiều quan điểm mới như đưa ra được nguyên tắc quản lý sử dụng, khai thác quản lý nguồn lực từ tài sản công (TSC); đưa ra các căn cứ, tiêu chuẩn, định mức rất cần thiết; chế định về kiểm tra, thanh tra, giám sát, kể cả giám sát cộng đồng; chế định xử lý vi phạm, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước…

Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt, đây là luật rất cần thiết. 10 năm qua, với Luật QLSDTSNN hiện hành đã có rất nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý TSNN, đặc biệt là với các vấn đề nhà công vụ, xe công, trụ sở, định mức xây dựng… đó là những nền tảng cơ bản rất tốt. Tuy nhiên, điều chưa tốt là còn tình trạng thất thoát, lãng phí trên nhiều phương diện… 

Để triển khai hiệu quả, ông Võ Trọng Việt đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa luật này với các luật chuyên ngành. Theo đó, phải lấy Luật QLSDTSNN làm gốc, các luật chuyên ngành phải tuân thủ luật này, tránh tình trạng vướng mắc, dẫn đến thất thoát TSNN. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận muốn luật này bao quát hết cũng rất khó. Vì vậy, có thể quy định về nguyên tắc, còn lại để Chính phủ quy định rõ từng lĩnh vực cụ thể, phụ thuộc vào từng chuyên ngành khác nhau bởi danh mục TSNN là rất lớn. “Làm luật thì muốn chặt chẽ, không giao phân cấp, nhưng xuống thực tế thì lại vướng không thực thi được. Do đó, không phải luật khung, nhưng cũng đừng để luật cứng quá”, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh đề nghị. 

Tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết về lâu dài, để có thể quản lý hiệu quả tất cả các TSC thì Luật này cần xây dựng theo hướng trở thành Bộ luật lớn, bao gồm tất cả các tài sản, các luật chuyên ngành sẽ đi theo. Đây sẽ là hành lang pháp lý, mang tính tập trung, đồng bộ cao hơn, tránh xung đột, vướng mắc giữa các luật. Tuy nhiên, với phạm vi, đối tượng như hiện nay, với yêu cầu trước mắt là có sớm một luật quản lý tài sản hiện có, đang có nguy cơ thất thoát, cần được sử dụng hiệu quả hơn, thì cơ bản dự thảo Luật sau khi tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh là đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét.

“Như cơ sở dữ liệu tài sản của các đơn vị hành chính sự nghiệp thì Cục Quản lý công sản có đầy đủ. Nhưng tài sản ở các đơn vị sự nghiệp chưa phải là lớn, mà nếu đúng theo khái niệm TSC đã quy định trong luật thì còn nhiều tài sản lớn khác trong các luật chuyên ngành. Do đó, về lâu dài phải tính toán lại để tạo sự thống nhất, bao quát”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết. Chẳng hạn như đối với những tài sản trí tuệ, quyền sử dụng tài sản, hay kho số, biển số xe, nếu biết khai thác thì là thu khoản lớn cho ngân sách, tuy nhiên cần thời gian đề nghiên cứu bổ sung thêm.

Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, nếu luật đáp ứng được yêu cầu quản lý lớn đó thì Quốc hội, cử tri rất yên tâm. Tuy nhiên, nếu đưa hết khái niệm TSC lớn như đất đai, hạ tầng, tài sản vô hình… thì sẽ rất công phu, cần nhiều thời gian. Hơn nữa, đây là luật trình ra Quốc hội lần đầu, do đó sẽ để Chính phủ tiếp thu, trình ra Quốc hội, rồi sau đó sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện tiếp.

(T.H - tổng hợp)