Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tự chủ về kinh phí quản lý

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Nghị định, từ năm ngân sách 2014, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn bắt đầu áp dụng chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sẽ bao gồm các khoản sau:

- Khoán quỹ tiền lương theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao,

- Khoán chi hoạt động thường xuyên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao,

- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên (trừ mua sắm, sửa chữa theo đề án),

- Chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đã xác định được khối lượng công việc và theo tiêu chuẩn, chế độ định mức.

(T.H)