Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (một phần hoặc toàn bộ) nhằm phục vụ việc thực hiện giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản này sau khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá, nghiệm thu kết quả. 

Hình thức xác định giá thực hiện theo một trong các hình thức sau: Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đề xuất giá; thuê tổ chức dịch vụ có năng lực và kinh nghiệm để xác định giá, tư vấn giá tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đề xuất giá. 

Trường hợp không thuê doanh nghiệp thẩm định giá hoặc tổ chức có năng lực và kinh nghiệm để xác định giá, tư vấn giá theo quy định nêu trên thì đơn vị chuyên môn về tài chính, giá cả thuộc cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tự thực hiện việc xác định giá trị tài sản và đề xuất giá. 

Dự thảo cũng nêu rõ căn cứ xác định giá trị của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm: Phạm vi giao quyền: giao quyền sở hữu hoặc giao quyền sử dụng hoặc giao cả quyền sở hữu và quyền sử dụng; đặc điểm kỹ thuật của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ví dụ công dụng, mục đích sử dụng, chức năng, dự kiến hiệu quả kỹ thuật; đặc điểm pháp lý của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ví dụ: sự cần thiết và khả năng được đăng ký bảo hộ; tình trạng và phạm vi bảo hộ. 

Đặc điểm kinh tế của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ví dụ: Mức lợi nhuận dự kiến tạo ra từ việc sử dụng hoặc thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có khả năng thay thế trên thị trường; tính mới và tính hữu ích của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ so với các kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác có cùng chức năng. 

Giá giao dịch trên thị trường của một số tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ tương tự, có thể so sánh trong nước, trên thế giới và giá trị trong các giao dịch đã thực hiện đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần được xác định giá (nếu có)...

(PV)