Xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán NSNN năm 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và Dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với các nước, tăng cường tính tự chủ, độc lập của nền kinh tế; Rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển KT - XH đối với các vùng kinh tế, địa phương, các lĩnh vực và ngành kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6 - 6,2%; Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng chuyển đổi thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với những mặt hàng không khuyến khích; Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Tiếp tục thực hiện điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo cơ chế thị trường; Thực hiện giải pháp phù hợp phát triển ổn định thị trường chứng khoán, nâng cao hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng, quốc phòng và an ninh và thực hiện công khai minh bạch về kết quả hoạt động của DNNN.

Chỉ thị nêu rõ, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2015 là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Về xây dựng Dự toán thu NSNN năm 2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Dự toán phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2014, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2015 có tính đến các tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới. Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế theo các cam kết quốc tế; các khoản thu còn được gia hạn, miễn, giảm theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Trên cơ sở đó, đặt mục tiêu huy động vào NSNN năm 2015 từ thuế, phí khoảng 18 - 19% GDP. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân 14 - 16% so với đánh giá ước thực hiện năm 2014 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Dự toán thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu phấn đấu tăng bình quân 6 - 8% so với đánh giá ước thực hiện năm 2014. Mức tăng thu cụ thể tuỳ theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương.

Đối với dự toán chi NSNN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần quán triệt quan điểm triệt để, tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2015. Lập dự toán chi NSNN theo đúng các quy định pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành, trong đó chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2015 để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn lực NSNN được phân bổ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng dự toán cân đối chi NSNN năm 2015, cần ưu tiên dành nguồn lực cho các hoạt động quan trọng triển khai Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển biển đảo, hỗ trợ ngư dân bám biển khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Cần tập trung bố trí vốn đầu tư từ NSNN để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia; nhiệm vụ quốc phòng an ninh, hỗ trợ ngư dân phát triển đánh bắt, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các nhiệm vụ giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục, vốn thực hiện các dự án PPP...; các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT - XH của các ngành, các địa phương. Thực hiện rà soát các chương trình, đề án để giảm bớt sự chồng chéo, lãng phí, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối của NSNN.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm, trang thiết bị, đi công tác nước ngoài... Năm 2015, tiếp tục cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương).

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đánh giá thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2014 và lập dự toán NSNN năm 2015. Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức làm việc với các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Dự toán NSNN năm 2015.

(PV)