Yêu cầu địa phương khẩn trương báo cáo quyết toán vốn Nhà nước

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phải báo cáo kết quả công tác tổ chức, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị (số đợt tập huấn; số lượt người tham gia; công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo…).

Trong báo cáo phải nêu rõ được kết quả rà soát tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay; các biện pháp xử lý quyết toán đã thực hiện cũng như đã sử dụng các biện pháp gì để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác này.

Một nội dung khác mà Bộ Tài chính yêu cầu là các báo cáo phải đưa ra được các kết quả của công tác kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán trong từng cấp cụ thể  theo quy định của Chỉ thị; kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành,…; kết quả thực hiện việc giao kế hoạch vốn năm 2015, không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới, đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng.

Số dựa án tồn đọng đã được tháo gỡ khó khăn vướng mắc và phê duyệt quyết toán dứt điểm cũng như các bài học kinh nghiệm về việc xử lý những khó khăn này và các kiến nghị về cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết cũng cần phải đưa vào báo cáo đầy đủ.

(T.H)