4 nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính trong năm 2016

Sáng nay (13/1), Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác Đảng năm 2016.

Quang cảnh Hội nghị.Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2015, Chi ủy Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tích cực tham mưu giúp Bộ trong lĩnh vực triển khai ứng dụng CNTT - thống kê; từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy định quản lý nhà nước về CNTT - thống kê, duy trì nề nếp kỷ luật lao động; triển khai thực hiện công việc chương trình công tác năm 2015.

Cụ thể, Lãnh đạo Cục, Chi ủy đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ việc quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng đến công tác kế hoạch, chiến lược, và duy trì tốt các hoạt động đơn vị theo kế hoạch, đảm bảo nền nếp sinh hoạt đơn vị. Triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của các cấp ủy đảng, chính quyền cấp trên giao.

Chi bộ đã gắn việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan TW và Đảng uỷ Bộ Tài chính với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể của Chi bộ. Sát sao và kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của các cán bộ, công chức để từ đó động viên, hướng dẫn kịp thời, giữ vững lập trường tư tưởng và chống lại biểu hiện tự diễn biến.

Nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp giữa Chi bộ, Chính quyền và các tổ chức Đoàn thể để thống nhất, chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết trong Chi ủy, Chi bộ; đạt được sự nhất trí cao giữa Chi ủy và tập thể lãnh đạo Cục trong các quyết sách của Cục...

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đảng năm 2016, Chi bộ đã đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

1- Về công tác chính trị tư tưởng: Lãnh đạo cán bộ, quần chúng chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể hoá các tiêu chí, nội dung trong các nội dung thực hiện hàng năm.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai hoá các hoạt động lãnh đạo, điều hành, hoạt động tài chính. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức thể hiện tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Gắn trách nhiệm của mỗi đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị để cụ thể hóa các biện pháp thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, lòng tự hào dân tộc, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức lao động nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

2- Về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức sinh hoạt đảng đoàn đều đặn để thường xuyên nâng cao nhận thức, tư tưởng trong đảng viên, đoàn viên thanh niên và quần chúng. Tham gia tích cực và đi vào thực chất các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng của Đảng. Phối hợp với chính quyền để tổ chức những hội thảo chuyên đề tập trung vào nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược tin học tài chính.

Phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết trong chi bộ, giữa chi bộ và lãnh đạo chính quyền để tập thể Cục thành một khối thống nhất cả về chính trị tư tưởng và chuyên môn.

Nghiên cứu, xem xét và đề xuất phương án nâng cấp Chi bộ Cục THTK thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tiếp tục công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện quy hoạch và đề bạt đủ đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo phục vụ triển khai nhiệm vụ chính trị.

3- Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ để ngăn chặn, phát hiện kịp thời, khắc phục những sai sót, lệch lạc khi triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động ngăn ngừa và phát hiện cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện khen thưởng kịp thời và xử lý kỷ luật đúng người, đúng việc, đúng quy định Điều lệ của Đảng.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp với lãnh đạo Cục, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhất là thực hiện giám sát đảng viên; phân công rõ trách nhiệm trong giám sát đảng viên từng đơn vị, bộ phận. Đưa nội dung giám sát đảng viên vào trong các sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

4- Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Tăng cường công tác dân vận để thực hiện hiệu quả Kết luận số 174-KL/ĐUK ngày 17/4/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện những nội dung của “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận - 2014”.

Phối hợp có hiệu quả với tổ chức chính quyền và các đoàn thể thanh niên, công đoàn, phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chỉ đạo chặt chẽ công tác công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện và chăm lo đời sống cho các cán bộ trong đơn vị

Định kỳ tổ chức trao đổi giữa Chi uỷ và Ban chấp hành Chi đoàn để chỉ đạo và đôn đốc kịp thời phong trào đoàn trong đơn vị để Đoàn thanh niên thực sự là lực lượng chủ lực trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

(PV)