6 tháng năm 2020: Nhiều kết quả ấn tượng trong ứng dụng công nghệ thông tin

(eFinance Online) - Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) ngày 26/06/2020, ông Nguyễn  Việt Hà, Phó Cục trưởng, Cục THTK cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục THTK đã tích cực và chủ động triển khai hơn 148 dự án, nhiệm vụ. Công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách luôn luôn được quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và thực tế triển khai CNTT của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Phương An.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Phương An.

Bên cạnh đó, Cục THTK còn phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ chung toàn ngành, xây dựng phương án, báo cáo Bộ để thống nhất triển khai thực hiện: bản quyền phần mềm; các ứng dụng dùng chung nội bộ ngành... đảm bảo rõ về nội dung, phù hợp với phân cấp chung của ngành và đáp ứng được yêu cầu triển khai, vận hành. Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hạ tầng CNTT, hạ tầng truyền thông và an ninh an toàn thông tin, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm toàn ngành. Công tác thống kê và cơ sở dữ liệu được tập trung triển khai và có nhiều đổi mới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, duy trì và đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

6 tháng năm 2020: Nhiều kết quả ấn tượng trong ứng dụng công nghệ thông tin  ảnh 1

Ông Nguyễn Việt Hà, Phó cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính đọc báo cáo sơ kết tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Phương An.

Những kết quả đạt được

Tại hội nghị khi đề cập đến những kết quả đạt được, ông Hà chia sẻ trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục THTK đã tập trung hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định áp dụng trong ngành như: Hoàn thành trình Bộ phê duyệt Quyết định số 494/QĐ-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 675/QĐ-BTC ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu điện tử danh mục dùng chung trong lĩnh vực tài chính; Quyết định số 721/QĐ-BTC ngày 12/5/2020 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 651/QĐ-BTC ngày 22/4/2020 về quy định quản lý, vận hành thử nghiệm Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính...

Bên cạnh đó, Cục THTK cũng tích cực tham gia phối hợp hoàn thiện văn bản áp dụng tại các Bộ, ngành, địa phương như: Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế về sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW...

Đến nay, Cục THTK đã tổ chức xây dựng các chính sách công nghệ thông tin, thống kê tại chương trình công tác cũng như phát sinh trong 6 tháng đầu năm theo tiến độ đề ra. Bên cạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách được giao chủ trì, Cục THTK còn cử các cán bộ tham gia vào các Tổ soạn thảo xây dựng Đề án, Thông tư, Báo cáo..., tham gia góp ý các đề án chính sách khác với các đơn vị trong Bộ và các Bộ ngành liên quan như Bộ TTTT, Tổng cục Thống kê... Những ý kiến tham gia của Cục THTK đã được ghi nhận, giúp hoàn thiện cơ chế chính sách công nghệ thông tin, thống kê được triển khai tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

6 tháng năm 2020: Nhiều kết quả ấn tượng trong ứng dụng công nghệ thông tin  ảnh 2
Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Phương An. 

Kết nối dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia

Ông Hà cho biết, triển khai Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục THTK đã chủ động rà soát các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ, các nhiệm vụ liên quan đến ngành để kịp thời bắt nhịp tiến hành triển khai tổ chức thực hiện. Cụ thể: Hoàn thành hồ sơ thiết kế chi tiết dự án “Nâng cấp Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính” đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 101 DVCTT mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG). Dự kiến đến cuối năm 2020, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành tích hợp 194 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng DVCQG, đảm bảo 30% DVCTT được tích hợp lên Cổng DVCQG theo đúng quy định tại Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020. Đồng thời, xây dựng, cung cấp bộ câu hỏi (521 câu) gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó có 326 câu hỏi và câu trả lời về những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC; 195 câu hỏi câu hỏi và câu trả lời về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật. Tiếp nhận và trả lời ý kiến trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Tổng số phản ánh kiến nghị (PAKN) của người dân và doanh nghiệp tiếp nhận trên Hệ thống thống thông tin Chính phủ là 63. Các đơn vị đã thực hiện trả lời 27 PAKN; còn 36 PAKN đang xử lý.

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Ngày 6/11/2019, Cục THTK đã trình Bộ Tài chính ký công văn số 11358/BTC-THTK gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó đề xuất lựa chọn 02 biểu mẫu báo cáo liên quan đến lĩnh vực Tài sản công gồm: Báo cáo tổng hợp chung hiện trạng sử dụng tài sản công (mẫu 08a) và báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công (mẫu 08b).

Ngày 04/02/2020, Bộ Tài chính đã làm việc lại với Văn phòng Chính phủ để thống nhất lựa chọn lại biểu mẫu báo cáo. Ngày 26/2/2020, Cục THTK đã trình Bộ Tài chính ký công văn số 2058/BTC-THTK gửi Văn phòng Chính phủ, theo đó lựa chọn thử nghiệm báo cáo Kê khai định kỳ tài sản công theo mẫu 08b-ĐK/TSC.

Về kỹ thuật kết nối, trên môi trường thử nghiệm Cục THTK đã tích cực phối hợp với VNPT (là đơn vị triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ) thực hiện cấu hình dịch vụ nhận dữ liệu trên máy chủ. Đến nay dữ liệu đã được truyền nhận thành công trên môi trường thật.

Gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Từ ngày 15/2/2019 đến ngày 10/06/2020, số văn bản điện tử Bộ Tài chính nhận từ Trục liên thông văn bản quốc gia: 56.922 văn bản; Số văn bản điện tử gửi từ Bộ Tài chính tới Trục liên thông văn bản quốc gia: 17.068 văn bản. Bộ Tài chính đã có văn bản điện tử gửi thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 98 đơn vị và  nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 356 đơn vị.

Đồng thời, tổ chức xây dựng, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại bộ, ngành, địa phương.

Từ khi đưa vào sử dụng tới nay, số lượng văn bản điện tử được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC là 1.853.701 văn bản (1.475.876 văn bản đến; 164.699 văn bản đi; 211.311 Tờ trình Bộ; 1.815 các loại văn bản nội bộ khác), trung bình số lượng văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC 409.069 văn bản/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục THTK tiến hành bảo trì, hỗ trợ mức cao chương trình Quản lý văn bản và điều hành ngành Tài chính tại cơ quan Bộ Tài chính, đồng thời, đưa ứng dụng ra internet từ ngày 01/4/2020 để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính làm việc từ xa giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin

Cục THTK thường xuyên thực hiện các hoạt động nhằm duy trì, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn ngành như: Quản lý thuê bao chứng thư số; Dò quét bảo mật ứng dụng và xử lý các vấn đề về bảo mật ứng dụng; Phân tích nhật ký, báo cáo của các hệ thống an ninh mạng; Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng tại cơ quan Bộ; Hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho sở tài chính, phòng tài chính; Kiểm tra tuân thủ về an toàn thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ; Cảnh báo an toàn thông tin trong phạm vi ngành Tài chính;...

Triển khai dịch vụ công và nội dung số

Tính đến ngày 25/6/2020, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài chính là 951 thủ tục (Cơ quan Bộ Tài chính 227 TTHC; Tổng cục Thuế 303 TTHC; Tổng cục Hải quan 219 TTHC; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 184 TTHC;  Kho bạc Nhà nước 11 TTHC; Tổng cục Dự trữ Nhà nước 7 TTHC). Trong đó, DVCTT mức độ 1 là 98, DVCTT mức độ 2 là 293, DVCTT mức độ 3 là 209, DVCTT mức độ 4 là 351. Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của ngành Tài chính 560 dịch vụ (đạt tỷ lệ 59%).

Về DVCTT mức độ 3 trở lên: Cổng TTĐT Bộ Tài chính đã liên kết và tích hợp đầy đủ 560 DVCTT mức độ 3 trở lên của toàn ngành Tài chính trên Chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến thuộc Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

Cục THTK đã áp dụng thành công việc cấp mã số quan hệ ngân sách qua ứng dụng DVCTT mức độ 4 từ năm 2016. Hàng năm, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hàng chục nghìn hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, Cục THTK đã phối hợp với Cục Quản lý giá xử lý trực tuyến hồ sơ đăng ký dự thi thẩm định viên về giá (dự kiến năm 2020 sẽ thực hiện vào quý III/2020).

Công tác thẩm định, kiểm tra

Theo kế hoạch kiểm tra CNTT tại Quyết định số 227/QĐ-BTC ngày 21/02/2020  của Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2020, Cục THTK chủ trì kiểm tra tại 04 đơn vị trong ngành Tài chính bao gồm: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ. Do thời điểm kiểm tra thực hiện vào 06 tháng cuối năm 2020, đơn vị được kiểm tra gần nhất là Tổng cục Hải quan từ ngày 06/7/2020-24/7/2020 nên thời điểm hiện nay, Cục THTK đang tập trung xây dựng đề cương, kịch bản kiểm tra chuyên sâu về công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng sản phẩm CNTT tại Tổng cục Hải quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục THTK đã và đang thực hiện rà soát, thẩm định 11 dự án/kế hoạch thuê dịch vụ, nhiệm vụ CNTT của Cục THTK và các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ theo phân cấp, trong đó: Cục THTK: 02 dự án, 03 kế hoạch thuê dịch vụ, 04 đề cương và dự toán chi tiết; TCHQ: 01 kế hoạch thuê dịch vụ; Cục Quản lý công sản: 01 thiết kế chi tiết...

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ông Hà cho biết trong 6 tháng cuối năm 2020, Cục THTK sẽ tập trung triển khai 51 nội dung công việc thuộc các lĩnh vực được giao, bao gồm các nội dung tiếp tục triển khai của 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ triển khai mới. Cụ thể, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025: Thực hiện tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 của Bộ Tài chính định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và năm (trước ngày 10 tháng 12). Để tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy trình, quy định liên quan đến công nghệ thông tin, thống kê, Cục THTK tiếp tục đề xuất, xây dựng các Quy trình, quy chế: Quy chế an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính; Hoàn thiện và trình ban hành Thông tư quy định về quy chế vận hành, khai thác sử dụng kho dữ liệu ngân sách; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý cán bộ tập trung ngành Tài chính; Quy chế phối hợp quản lý ứng dụng CNTT trong các đơn vị của Cục THTK; Cập nhật Quy định quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng tại Cục THTK.

Đồng thời, triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo Quy chế Quy định quản lý, vận hành thử nghiệm Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu điện tử danh mục dùng chung trong lĩnh vực tài chính; Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu Chính Phủ tại Quyết định 274/QĐ-TTg; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; Quyết định số 293/QĐ-TTg.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Thực hiện tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 của Bộ Tài chính định kỳ hàng quý.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tích hợp, kết nối dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính với Cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Cục THTK tiếp tục triển khai nâng cấp, mở rộng dịch vụ công trực tuyến cấp mã số đối với nhiệm vụ quy hoạch đáp ứng theo Luật quy hoạch và tích hợp lên cổng dịch vụ công Quốc gia; tập trung xây dựng và tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên đôn đốc công tác xử lý PAKN; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ghi nhận các kết quả đã đạt được của Cục THTK trong thời gian qua. Với số lượng biên chế có hạn nhưng Cục THTK đã tổ chức triển khai được khối lượng công việc rất lớn. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã giữ vững được vị trí trên bảng xếp hạng Chỉ số ứng dụng CNTT và truyền thông (Việt Nam ICT Index) trong 7 năm liền, giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính trong khối bộ, ngành Trung ương. Để tiếp tục duy trì kết quả này, Thứ trưởng mong muốn Cục THTK cần cố gắng nhiều hơn nữa. Thứ trưởng đề nghị các cấp lãnh đạo của đơn vị phải tập trung hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ triển khai danh mục các công việc còn dang dở để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ. Lãnh đạo các tổng cục sát sao trong việc duyệt gửi hồ sơ trình sang Bộ phải đảm bảo chất lượng và đúng thủ tục, quy trình để tránh vướng mắc, phải hoàn thiện nhiều lần gây chậm trễ. Để tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Cục THTK và các đơn vị có liên quan cần nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân các tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục. Các đơn vị phải bám sát các chủ chương, chính sách, nhiệm vụ Chính phủ giao như về phát triển Chính phủ điện tử, đề án Cổng dịch vụ công quốc gia cùng chiến lược của ngành Tài chính, cũng như các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, theo chương trình công tác…

6 tháng năm 2020: Nhiều kết quả ấn tượng trong ứng dụng công nghệ thông tin  ảnh 3 Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Phương An.Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng Cục THTK cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị liên quan để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình phối hợp nhằm đưa CNTT ngành Tài chính ngày càng phát triển, đáp ứng các yêu cầu mà Chính phủ và Bộ Tài chính đặt ra trong năm 2020.

Phương An