Áp dụng phương thức báo cáo điện tử đối với danh mục chế độ báo cáo

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn 2019-2020 sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 lên mức 3, 4 nhằm đạt các mục tiêu sau: Đến 30/6/2019 đạt 80%, đến 31/12/2019 đạt 90%; phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% đối với các thủ tục hành chính có thể thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Ảnh: Quang MinhẢnh: Quang Minh

Bên cạnh đó, Bộ sẽ đẩy mạnh việc áp dụng phương thức báo cáo điện tử đối với danh mục chế độ báo cáo đã được phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính, nghiên cứu sử dụng chữ ký số, hạn chế báo cáo giấy, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Đồng thời, Bộ sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị; chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường mạng qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Ngoài ra, Bộ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thanh cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của ngành, ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; công bố, cập nhật danh mục các dịch vụ hành chính công, điều kiện kinh doanh trên cổng thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị; phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân. Nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền để giải quyết dịch vụ công mức độ 3, 4 theo Quyết định 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ phát triển hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất gắn liền với hệ thống thống kê kinh tế quốc dân và hệ thống thống kê tiền tệ của Nhà nước, phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về thống kê tài chính chính phủ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu về phân tích, đánh giá, hoạch định và điều chỉnh chính sách trong quản lý, điều hành nền tài chính quốc gia…

Trong giai đoạn 2019-2020, Bộ tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS, mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dịch vụ nộp, khai, hoàn thuế, hóa đơn điện tử. Tiếp tục triển khai Chính phủ điện tử theo Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Triển khai, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung tại Quyết định số 2355/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung” để triển khai thống nhất trong toàn ngành. Triển khai hệ thống lưu trữ và khai thác báo cáo tài chính điện tử của các tổ chức tín dụng. Nghiên cứu xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Kim Liên