Bộ Tài chính: 910 TTHC được triển khai thành DVC mức 3 trở lên

(eFinance Online) - Tính đến thời điểm 6/2016, Bộ Tài chính đã triển khai 910 thủ tục hành chính (TTHC) thành những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. 
Bộ Tài chính: 910 TTHC được triển khai thành DVC mức 3 trở lên

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã nỗ lực triển khai các kế hoạch hành động được Bộ đề ra.

Tính tới thời điểm này, để triển khai xây dựng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo Nghị quyết 36a/NQ-CP Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát thủ tục hành chính (Nội dung thủ tục hành chính, quyết định ban hành thủ tục, số lượng hồ sơ nhận được hàng năm,..) và đề xuất các thủ tục hành chính cần xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và 4 đơn vị hệ thống trực thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Tính đến thời điểm 6/2016, Bộ Tài chính đã triển khai 910 thủ tục hành chính thành những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Dự kiến đến cuối năm 2016, số thủ tục hành chính còn lại được cung cấp thành những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên là 466 thủ tục (cơ quan Bộ: 76 thủ tục, Tổng cục Thuế: 189 thủ tục, Tổng cục Hải quan: 119 thủ tục, Kho bạc Nhà nước: 30 thủ tục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 52 thủ tục). 

Đối với nội dung thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện kết nối thử nghiệm từ Trục tích hợp eDocHub của ngành Tài chính sang hệ thống Hub tại Sở Thông tin và Truyền thông Hồ Chí Minh qua mạng Internet theo hướng dẫn của công văn số 7817/VPCP-TTĐT ngày 30/9/2015. Từ 13/4/2016 BTC đã nhận 67 văn bản đến từ VPCP và gửi 63 văn bản đi.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các kết nối chính thức qua mạng của chuyên dùng của Chính phủ đảm bảo tiến độ hoàn thành xong trước 01/08/2016 theo công văn hướng dẫn số 4278/VPCP-TTĐT ngày 02/06/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Bộ Tài chính cũng quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cụ thể như rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt và ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/05/2016 về chính sách thuế thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT. 

Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành triển khai thí điểm hóa đơn điện tử cho 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ, báo cáo, đánh giá để chuẩn bị triển khai rộng. Tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng...

Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành triển khai mở rộng Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia đảm bảo đúng tiến độ. Đến nay, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 09 Bộ. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản pháp lý kèm theo đảm bảo triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ...

(T.N)