Bộ Tài chính chủ động trong chuyển đổi số

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết đã chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, kinh tế đảm bảo đáp ứng yêu cầu mà Chính phủ đã đề ra và đã đạt được một số kết quả.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành một loạt quyết định như: Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/3/2018 về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực tài chính - ngân sách; Quyết định số 2445/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính. Theo đó, đây là 02 nội dung Bộ Tài chính ban hành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong ngành, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 đáp ứng cụ thể hóa các yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019. Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tại Quyết định số 1874/QĐ-BTC mới được ban hành gần nhất, Bộ Tài chính đã lồng ghép các nội dung tại Quyết định 446/QĐ-BTC, Quyết định 844/QĐ-BTC, Quyết định 843/QĐ-BTC, đồng thời cập nhật thêm các nhiệm vụ mới để các đơn vị trong ngành Tài chính chủ động theo dõi thực hiện và báo cáo Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ về việc phổ biến, quán triệt Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 về việc ban hành kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 với sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và truyền thông, đại diện 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành cung cấp 968 dịch vụ công trực tuyến, trong đó gồm 581 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (đạt tỷ lệ 60%), Hoàn thành tích hợp 294/581 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia (vượt 21% mục tiêu Bộ Tài chính đã được Chính phủ giao). 

Đối với việc kết nối, chia sẻ và cung cấp các chỉ tiêu của Bộ Tài chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ: Bộ Tài chính thực hiện kết nối chia sẻ các thông tin về chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020, trong đó thực hiện cung cấp các chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân sách như: Thông tin về cơ cấu thu chi NSNN, thông tin số thu xuất nhập khẩu, số thu theo sắc thuế, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu, thông tin về thị trường chứng khoán, thông tin về nợ công, thông tin về giá cả hàng hóa thị trường, thông tin về đầu tư công … Một số chỉ tiêu như thu NSNN trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu theo sắc thuế được cập nhật hằng ngày giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi theo thời gian thực, đưa ra những quyết sách, điều chỉnh để phù hợp với người dân, doanh nghiệp.

Đối với chương trình quản lý văn bản và điều hành: Chương trình đã được triển khai, khai thác sử dụng hiệu quả ở trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Văn bản đến, văn bản đi, tờ trình lãnh đạo Bộ (trừ các văn bản có nội dung mật) đã được quét, xử lý, lưu trữ trên chương trình quản lý văn bản và điều hành. Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính cũng được thực hiện hiệu quả thông qua việc kết nối các chương trình quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị với Hệ thống trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính. Bên cạnh đó, việc gửi nhận văn bản điện tử được thực hiện thông suốt với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương.

Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Tài chính được giao chủ trì 02 nhiệm vụ, cụ thể:

Nghiên cứu chính sách, quy định cụ thể về thuế, phí để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số: Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang tổng kết, đánh giá các Luật thuế, phí cũng như thu thập kinh nghiệm quốc tế, theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các Luật thuế vào thời điểm thích hợp.

Thúc đẩy hoạt động bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng: Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng không phải là bảo hiểm bắt buộc, do đó, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm chủ động thỏa thuận giao kết hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan. Hiện nay, Cục Quản lý bảo hiểm đang dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), trong đó bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ngoài ra, ngày 31/12/2020, Cục Quản lý bảo hiểm đã có công văn số 918/QLBH-PNT đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai sản phẩm bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng.

Ngày 05/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN (thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP), tuy nhiên các văn bản hướng dẫn Nghị định chưa được ban hành đồng bộ với Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. Để triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả, Bộ Tài chính đề xuất sớm ban hành đầy đủ thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, cần xem xét, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về các định mức lương đối với việc thuê các chuyên gia hoạt động lĩnh vực công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... để phù hợp với măt bằng giá nhân công chất lượng cao trên thị trường lao động.

Bộ Tài chính đề nghị có hướng dẫn các tiêu chuẩn định mức triển khai các sản phẩm cách mạng công nghiệp 4.0 chưa được ban hành (AI, IOT, BigData, Chalbot, Blockchain...) để áp dụng kịp thời. Số lượng cán bộ chuyên trách về CNTT vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, cán bộ chuyên môn CNTT bên cạnh công tác chuyên môn còn phải kiêm nhiệm thêm những nhiệm vụ hành chính khác, trong khi đó chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác CNTT trong cơ quan nhà nước còn hạn chế so với các doanh nghiệp, tổ chức khối tư nhân, liên doanh. Do đó, hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ CNTT có trình độ chuyên môn tốt đã chuyển, làm việc các tổ chức, công ty khối tư nhân, liên doanh, ... dẫn đến ngày càng thiếu hụt lực lượng cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, đề xuất có cơ chế đãi ngộ thích hợp với cán bộ làm công tác CNTT để thu hút được các nhân tài, các chuyên gia trong lĩnh vực vào công tác tại các cơ quan nhà nước.

Để đảm bảo các Bộ, ngành triển khai hiệu quả Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ Tài chính đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đào tạo thêm các chuyên gia về Chính phủ điện tử, trong đó chú trọng đến các khóa đào tạo trung và dài hạn cho các Bộ, ngành để nâng cao nguồn nhân lực tại chỗ, hỗ trợ việc triển khai có hiệu quản Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số nước nhà.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bám sát chương trình hành động Bộ Tài chính đã ban hành để thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg và cập nhật các nhiệm vụ mới vào chương trình hành động của Bộ Tài chính khi Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành các nhiệm vụ mới.

Phương An