Bộ Tài chính cung cấp 961 dịch vụ công trực tuyến

(eFinance Online) - Đến hết ngày 10/7/2018, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là 961 thủ tục, trong đó 264 DVCTT mức độ 1; 329 DVCTT mức độ 2; 86 DVCTT mức độ 3 và 246 DVCTT mức độ 4.
Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Trong giai đoạn 2018-2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai xây dựng 116 thủ tục hành chính (TTHC) thành DVCTT bao gồm 74 DVCTT mức độ 3 và 42 DVCTT mức độ 4. Bên cạnh đó, cơ quan Bộ Tài chính có 9 TTHC mức 3 nâng cấp lên thành DVCTT mức 4, Kho bạc nhà nước có 2 TTHC mức 3 nâng cấp lên thành DVCTT mức 4.

Tính đến năm 2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính dự kiến là 554 dịch vụ công trực tuyến, đạt 57,6%.

Số liệu

Cơ quan Bộ

TCT

TCHQ

UBCK

KBNN

DTNN

Tổng

Tổng số TTHC

270

298

180

184

22

7

961

DVCTT mức 1

102

0

4

2

6

114

DVCTT mức 2

111

175

6

102

14

1

409

DVC TT mức 3

55

2

9

82

6

154

DVCTT mức 4

2

121

161

284

PV