Bộ Tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xử lý văn bản điện tử

(eFinance Online) - Chuyển đổi số là một trong các nhiệm vụ quan trọng Bộ Chính trị, Chính phủ đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế, xã hội phát triển mạnh mẽ; đưa nước ta hòa nhập với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới; nâng cao chất lượng, phục vụ tốt cho hoạt động, đời sống của người dân, doanh nghiệp; đảm bảo quốc phòng an ninh và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Là một trong các đơn vị tiên phong thực hiện định hướng trên, Bộ Tài chính luôn chủ động năm bắt xây dựng và áp dụng các thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, từng bước chuyển đổi số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ cũng như hoạt động quản lý điều hành nội bộ của Bộ Tài chính, đặc biệt là việc “chuyển đổi số trong hoạt động xử lý văn bản điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính”.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tại buổi thực hành xử lý văn bản điện tử. Ảnh: Hương Lành.Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tại buổi thực hành xử lý văn bản điện tử. Ảnh: Hương Lành.

Chương trình quản lý văn bản điều hành Bộ Tài chính (eDocTC) được Bộ Tài chính triển khai và đưa vào vận hành chính thức từ năm 2005, là hệ thống đặt nền móng tiên phong trong việc xử lý các văn bản hồ sơ song song giữa bản giấy và điện tử, số hoá văn bản giấy để đưa lên hệ thống phục vụ việc luân chuyển giữa các đơn vị, tạo thuận tiện cho toàn bộ cán bộ trong ngành Tài chính trong việc lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm dữ liệu.

Đến năm 2015, cùng với quá trình phát triển công nghệ thông tin cả nước, chương trình eDocTC đã được nâng cấp và triển khai đến cấp chuyên viên tại 24 Vụ/Cục/đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, triển khai mở rộng đến các đơn vị cấp Tổng cục (Thuế, Kho bạc, Dự trữ).  Các quy trình từ việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý được thực hiện hoàn toàn bằng điện tử trên hệ thống từ cấp chuyên viên. Văn bản được ký số định danh đơn vị, việc gửi nhận giữa các đơn vị trong ngành thực hiện qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính, việc gửi nhận đối với các đơn vị ngoài ngành được thực hiện qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia. 

Với mục tiêu quản lý, điều hành và xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử, thực hiện theo chỉ đạo và định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, năm 2022 Bộ Tài chính đã nâng cấp chương trình eDocTC để đáp ứng theo định hướng và yêu cầu của Chính phủ. Theo đó, việc luân chuyển văn bản giữa các đơn vị, giữa các cá nhân thực hiện hoàn toàn bằng điện tử, văn bản được ký số tại tất cả các vai trò gồm Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo cấp đơn vị, Lãnh đạo cấp phòng, Chuyên viên và Văn thư. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, phần lớn cán bộ Bộ Tài chính phải triển khai công việc từ xa, việc điện tử hóa toàn bộ các khâu xử lý văn bản cho phép cán bộ, công chức của Bộ khai thác sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị và ký số hoàn toàn ở tất cả các cấp, phát huy hiệu quả và giúp cho các hoạt động xử lý công việc của Bộ Tài chính không bị gián đoạn. 

Là đơn vị tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của cả nước nói chung và chuyển đổi số cho Bộ Tài chính nói riêng, Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng, nâng cấp và sử dụng chương trình eDocTC nhằm bắt kịp sự phát triển của công nghệ và các định hướng mới của Chính phủ. Với chương trình EdocTC mới, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thực hiện xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử, từ việc giao xử lý văn bản đến, đến việc ký số phê duyệt văn bản đi, tờ trình... Theo đó, hệ thống eDocTC đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Với sự quyết tâm của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Chương trình EdocTC mới sẽ là một trong các hệ thống cốt lõi, đặt nền móng cho hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Hương Lành – Trung Hiếu